Phần 1: Language
(Review 4 - Lớp 8 - Language - trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 68 SGK tiếng Anh lớp 8 - Vocabulary - sách mới

4. Write the correct form of the words in brackets to complete the passage.
(Viết dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành đoạn văn.)
I always wanted to be a great (1. science) ______.
(Tôi luôn muốn trở thành một nhà khoa học vĩ đại.)
I dreamt of discovering a new drug that would save the lives of thousands of people.
(Tôi mơ ước khám phá ra một loại thuốc mới sẽ cứu sống hàng ngàn người.)
Unfortunately, I was not good at (2. chemist) ______ at school and I kept making horrible mistakes and the teacher got frustrated with me.
(Thật không may, ở trường tôi học không giỏi hóa và tôi liên tục mắc phải những sai lầm khủng khiếp và giáo viên rất thất vọng về tôi.)
After some time, I decided I would become an (3. invent) ______ and design an amazing new product which would become famous.
(Sau một thời gian, tôi quyết định sẽ trở thành một nhà phát minh và thiết kế một sản phẩm mới tuyệt vời và nó sẽ trở nên nổi tiếng.)
My parents were encouraging but told me to be a little more practical and not quite so (4. ambition) ______.
(Bố mẹ tôi đã động viên nhưng bảo tôi thực tế hơn một chút và đừng tham vọng như vậy.)
A few weeks later, I had a brilliant idea for a pen that would pronounce a word when you wrote it down.
(Vài tuần sau, tôi có ý tưởng tuyệt vời về một cây bút sẽ phát âm một từ khi bạn viết từ đó ra.)
But I became (5. happy) ______ when a friend told me that it was not a new (6. invent) ______.
(Nhưng tôi đã hơi buồn khi một người bạn nói với tôi rằng đó không phải là một phát minh mới.)
Đáp án:
1. scientist
2. chemistry
3. inventor
4. ambitious
5. unhappy
6. invention