Phần 1: Language
(Review 4 - Lớp 8 - Language - trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 68 SGK tiếng Anh lớp 8 - Vocabulary - sách mới

3. Match each verb in column A with a phrase in column B.
(Ghép động từ ở cột A với một cụm từ ở cột B.)
AB
1. meet- into space
2. make- face-to-face
3. exchange- inventions
4. fly- from science and technology
5. move- information
6. benefit- round the sun
Giải thích:
1. meet face-to-face (gặp mặt trực tiếp)
2. make inventions (tạo ra các phát minh)
3. exchange information (trao đổi thông tin)
4. fly into space (bay vào vũ trụ)
5. move round the sun (di chuyển quanh mặt trời)
6. benefit from science and technology (lợi ích từ khoa học và công nghệ)