Phần 1: Language
(Review 4 - Lớp 8 - Language - trang 68 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Pronunciation
(Phát âm)

Hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 68 SGK tiếng Anh lớp 8 - Pronunciation - sách mới

2. Complete the words in these sentences. All the words are taken from the list in 1. Then listen, and check.
(Hoàn thành các từ trong những câu sau. Tất cả các từ được lấy từ danh sách trong bài tập 1. Sau đó nghe và kiểm tra.)
1.
Oxygen is a col______ gas.
Đáp án: colourless
Giải thích: Oxy là chất khí không màu.
2.
Doctors said that the disease was caused by an uni______ virus.
Đáp án: unidentified
Giải thích: Các bác sĩ cho biết, căn bệnh này do một loại vi-rút không xác định gây ra.
3.
The technology can be used to produce int______ educational programmes.
Đáp án: interactive
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Animals in the zoo have lost the cap______ of catching food for themselves.
Đáp án: capability
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
Most people need a mea______ relationship with another person.
Đáp án: meaningful
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
It is imp______ to count all the stars in the Milky Way.
Đáp án: impossible
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.