Phần 2: Skills
(Review 1 - Lớp 8 - Skills - trang 37 SGK Tiếng Anh lớp 8 sách mới - sách thí điểm)
Listening
(Nghe)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 37 SGK tiếng Anh lớp 8 - Listening - sách mới

3. Listen to the passage and choose the correct answer.
(Nghe bài văn và chọn câu trả lời chính xác.)
LIFE IN THE ENGLISH COUNTRYSIDE
(CUỘC SỐNG NÔNG THÔN Ở ANH)
According to a recent survey by Country Life magazine, about 80 percent of Britain’s population dream of living in the countryside. In fact the countryside of England today shows the wealth of landowners and those who can afford to escape the busy and noisy city life.
(Theo một cuộc khảo sát gần đây của tạp chí Cuộc Sống Thôn Quê, khoảng 80% dân số nước Anh ước mơ được sống ở nông thôn. Trong thực tế, vùng nông thôn của nước Anh ngày nay cho thấy sự giàu có của những địa chủ và những người có đủ khả năng tài chính để thoát khỏi cuộc sống bận rộn và ồn ào của thành phố.)
English village communities are often small and close. They are warm and usually welcoming. Maggie, who lives in North Yorkshire, says: ‘Village life is wonderful and safe for the kids. There is a great sense of community here. It is more relaxing and you can’t tell who has money and who doesn’t’. People in the English countryside use private transport more, and the environment hasn’t been spoilt much.
(Cộng đồng làng quê ở Anh thường nhỏ và gần gũi. Họ nồng hậu và thường chào đón mọi người. Maggie, một người sống ở Bắc Yorkshire, nói: 'Cuộc sống ở làng quê tuyệt vời và an toàn cho trẻ em. Có một cảm giác tuyệt vời về cộng đồng ở đây. Cuộc sống thư giãn hơn và bạn không thể phân biệt được ai có tiền và ai không có. Người dân ở vùng nông thôn ở Anh hay sử dụng phương tiện giao thông cá nhân hơn và môi trường không bị ô nhiễm nhiều.)
1.
What percentage of Britain’s population dream of living in the country?
(Bao nhiêu phần trăm dân số Anh mơ về việc sống ở miền quề?)
A. 18%
B. 80%
C. 20%
Đáp án: B
2.
English village communities are often small and______________.
(Cộng đồng làng quê nước Anh thường nhỏ và______________)
A. close (gần gũi)
B. poor (nghèo khổ)
C. unknown (không được biết đến)
Đáp án: A
3.
Which is village life good for, according to Maggie?
(Theo Maggie, cuộc sống ở làng quê tốt cho ai?)
A. Children (trẻ con)
B. People who have money (Người có tiền)
C. People who don’t have money (người không có tiền)
Đáp án: A
4.
People in English villages use private transport___________.
(Người ở làng quê Anh sử dụng phương tiện giao thông cá nhân__________.)
A. a little (một chút)
B. less (ít hơn)
C. more (nhiều hơn)
Đáp án: C
5.
The environment of English villages is _________.
(Môi trường ở các làng quê nước Anh thì_________.)
A. spoil (ảnh hưởng)
B. not spoilt much (không bị ô nhiễm nhiều)
C. not safe (không an toàn)
Đáp án: B