Phần 2: Skills
(Review 1 - Lớp 11 - Skills - trang 44-45 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Writing
(Viết)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 45 SGK tiếng Anh lớp 11 - Writing - sách mới

6. Write a letter requesting more information about the language courses. You can ask about the starting date, course duration, teachers' experience, fees and course certificate.
(Em hãy viết một bức thư yêu cầu cho biết thêm thông tin về các khóa học ngôn ngữ. Em có thể hỏi về ngày bắt đầu học, thời lượng khóa học, kinh nghiệm của giáo viên, học phí và chứng chỉ của khóa học.)
Bài viết mẫu:
Hanoi, August 21st, 2018
(Hà nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018)
Dear Mr. Bill Weston,
(Kính gửi thầy Bill Weston,)
I saw your advertisement about the language courses on your website. I am interested in learning English, but my English is not good. I am writing to enquire about the English courses at your centre.
(Em đã xem quảng cáo về các khóa học ngôn ngữ trên trang web của thầy. Em rất thích học tiếng Anh, nhưng tiếng Anh của em không được tốt. Em viết thư này để hỏi về các khóa học tiếng Anh tại trung tâm của thầy ạ.)
My communication skills are poor. I can't speak English fluently. I want to attend a communication skills course to improve my pronunciation, and hope to be able to practise my English with native speakers.
(Kỹ năng giao tiếp của em không tốt. Em không thể nói tiếng anh một cách thành thạo. Em muốn tham gia vào một khóa học giao tiếp để cải thiện cách phát âm của mình, và hy vọng có thể được thực hành tiếng Anh với người bản ngữ.)
I would also like to have more information about the starting date, course duration, teachers’ experience, fees and course certificate.
(Em cũng muốn biết thêm thông tin về ngày bắt đầu, thời lượng khóa học, kinh nghiệm của giáo viên, học phí và chứng chỉ của khóa học.)
I look forward to hearing from you soon.
(Em mong sớm nhận được hồi âm từ thầy.)
Yours truly,
(Trân trọng,)
Mai Ha
(Mai Hà)