Phần 2: Skills
(Review 1 - Lớp 11 - Skills - trang 44-45 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Speaking
(Nói)

Hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 44 SGK tiếng Anh lớp 11 - Speaking - sách mới

3. Work with your partner. Make a conversation about your friend's problem and give them advice. Use your own ideas or the suggestions below
(Làm việc với bạn bên cạnh, nói chuyện về vấn đề bạn em đang gặp phải và cho họ lời khuyên. Dùng ý tưởng của em hoặc những gợi ý dưới đây.)
* Your friend's problem (Vấn đề của bạn em):
- getting bad exam results (có kết quả thi cử kém)
* Your advice (Lời khuyên của em):
- spend less time surfing the Internet for pleasure (dành ít thời gian lướt mạng để giải trí hơn)
- spend more time searching information for assignments (dành thêm thời gian tìm kiếm thông tin cho các bài tập)
- work harder (làm việc chăm chỉ hơn)
- ask a teacher for extra tuition (nhờ giáo viên dạy kèm thêm)
Rose:
Peter, what is the matter with you?
(Peter, có chuyện gì với bạn vậy?)
Peter:
I got bad exam results. I am very sad and disappointed.
(Bài thi của tớ bị điểm kém. Tớ rất buồn và thất vọng.)
Rose:
I know that, but don't worry too much.
(Tớ hiểu điều đó, nhưng đừng lo lắng quá nhé.)
Peter:
Can you give me some advice to improve my study results?
(Bạn có thể cho tớ một số lời khuyên để tớ có thể cải thiện kết quả học tập của tớ không?)
Rose:
I think you should study harder and spend more time researching information for assignments instead of leisure activities.
(Tớ nghĩ bạn nên học tập chăm chỉ hơn, dành nhiều thời gian nghiên cứu thông tin cho bài tập thay vì tìm niềm vui.)
When you have a problem, you can ask other friends or teachers for help.
(Khi bạn gặp vấn đề nào đó, bạn có thể nhờ các bạn khác hoặc giáo viên trợ giúp.)
Besides, you can find a tutor at home.
(Bên cạnh đó, bạn có thể tìm một gia sư dạy kèm ở nhà.)
If you try your best, you can get good scores on the next exams.
(Nếu bạn cố gắng hết sức, bạn có thể đạt được điểm số cao trong các kỳ thi tiếp theo.)
Peter:
I see. Those are good ideas. Thanks Rose!
(Tớ hiểu rồi. Đó thực là những ý kiến hay. Cảm ơn Rose!)
Rose:
You’re welcome, Peter.
(Không có gì, Peter.)