Phần 1: Language
(Review 1 - Lớp 11 - Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 11 - Grammar - sách mới

6. Write new sentences with a similar meaning. Use the to-infinitive after the adjective.
(Viết lại thành những câu mới với nghĩa tương tự. Dùng động từ nguyên thể có 'to' sau tính từ.)
1.
It's quite easy to find our school.
(Khá dễ để tìm thấy trường học của chúng tôi.)
Đáp án: Our school is quite easy to find. (Trường chúng tôi khá dễ tìm.)
2.
It's difficult to translate the paragraph.
(Thật khó để dịch đoạn văn này.)
Đáp án: The paragraph is difficult to translate. (Đoạn văn này khó dịch thật.)
3.
I am happy that I work for the school library.
(Tôi vui mừng vì tôi làm việc cho thư viện trường.)
Đáp án: I am delighted to work for the school library. (Tôi thấy vui vì được làm việc cho thư viện trường.)
4.
She was amazed that she saw him at the party.
(Cô ấy thấy kinh ngạc khi cô ấy nhìn thấy anh ấy ở bữa tiệc.)
Đáp án: She was very surprised to see him at the party. (Cô ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ấy ở bữa tiệc.)
5.
I was sad when I heard your grandma was ill.
(Tôi thấy buồn khi tôi nghe tin bà của bạn bị ốm.)
Đáp án: I was sorry to hear that your grandma was ill. (Tôi lấy làm tiếc khi nghe được tin bà bạn bị ốm.)