Phần 1: Language
(Review 1 - Lớp 11 - Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 11 - Grammar - sách mới

5. Rewrite the following sentences to emphasise the underlined parts, using 'It is/ was... that...'
(Viết lại những câu dưới đây để nhấn mạnh cho những phần được gạch chân, sử dụng cấu trúc It is/ was ...that...)
1.
The first Olympic Games were held in Greece.
(Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp.)
Đáp án: It was in Greece that the first Olympic Games were held.
2.
Nam won the first prize in the English speaking contest.
(Nam đoạt giải nhất cuộc thi nói tiếng Anh.)
Đáp án: It was Nam who/ that won the first prize in the English speaking contest.
3.
I am making a chocolate cake for my best friend's birthday party.
(Tôi đang làm một chiếc bánh sô cô la cho bữa tiệc sinh nhật của bạn thân nhất của tôi.)
Đáp án: It's a chocolate cake that I am making for my best friend's birthday party.
4.
Scotland's most famous poet Robert Burns was born in 1759.
(Nhà thơ nổi tiếng nhất của Scotland là Robert Burns sinh năm 1759.)
Đáp án: It was in 1759 that Scotland's most famous poet Robert Burns was born.
5.
Working on a computer gives me headaches.
(Làm việc trên máy tính khiến tôi đau đầu.)
Đáp án: It's working on a computer that gives me headaches.