Phần 1: Language
(Review 1 - Lớp 11 - Language - trang 42-43 SGK Tiếng Anh lớp 11 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 43 SGK tiếng Anh lớp 11 - Grammar - sách mới

4. Complete these sentences with should/ shouldn't/ ought to/ ought not to/ must/ mustn’t/ have to/ has to.
(Hoàn thành câu với should/ shouldn’t/ ought to/ ought not to /must /mustn't/ have to/ has to.)
ĐỀ BÀI KÈM ĐÁP ÁN:
1.
It's a great film. You ...should/ ought to... go and see it.
(Đó là một bộ phim tuyệt vời. Bạn nên đi xem nó.)
Giải thích: should/ ought to: Diễn tả lời khuyên ai đó nên làm gì
2.
You don't look well. You ...shouldn't/ ought not to... go out. It's cold outside.
(Trông bạn không được khỏe. Bạn không nên ra ngoài. Bên ngoài lạnh lắm.)
Giải thích: shouldn't/ ought not to: Diễn tả lời khuyên ai đó không nên làm gì
3.
It's late. I ...must/ have to... go now or I will miss the last train.
(Muộn rồi. Tôi phải đi ngay bây giờ nếu không tôi sẽ bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
Students ...mustn't... use mobile phones in class.
(Học sinh không được sử dụng điện thoại di động trong lớp.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
The government really ...must/ has to... do something about unemployment.
(Chính phủ thực sự phải làm việc gì đó về vấn nạn thất nghiệp.)
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.