Bài 55: Linking

Connected speech 2

Linking

In connected speech, words are usually linked together smoothly without a break between them. This unit provides 2 types of linking words: consonant - vowel and consonant - consonant

1. Consonant - vowel

Normally, a consonant sound at the end of a word is linked to a vowel sound at the begining of the next word

Phrases/ sentences Transcription Listen
filL A cup /fɪlə kʌp/
speaK It /spiːkɪt/
wriTE It /raɪtɪt/
reaD It /riːdɪt/
justT A little /dʒʌstə ˈlɪtl/
drinK IT Up / drɪŋkɪtʌp/
a whiLE Ago /ə waɪləˈɡəʊ/
boTH OF Us /bəʊθəvəs/
meeT AT Eight /miːtəteɪt/
neitheR AM I /ˈnɪðərəmaɪ/
aN houR An(D) A half /ənˈaʊərənəhæf/
looK At that! BreakfasT In bed /lʊkət ðæt! ˈbrekfəstɪn bed/
thiS AfternooN At fouR O'clock /ðɪsæftəˈnuːnətfɔːrəˈklɒk/
I founD It /aɪ faʊndɪt/
it'S Upstairs /ɪtsʌpˈsterz/
he'S AN Actor /hizənˈæktər/
you puT OuT A fire /juː pʊtaʊtə ˈfaɪər/
that'S A loT Of money / ðætsə lɑːtəv ˈmʌni/
you puT ON Your clothes /juː pʊtonjɔːr kləʊðz/
that'S Enough! SwitCH IT Off /ðætsɪˈnʌf! swɪtʃɪtɔːf/
2. Consonant - consonant

Remember to pronounce all the consonant sounds in words, especially the ending ones. The ending consonants of the former word together with the first ones of the latter word make a group of consonants linked smoothly and try not to drop any sounds within that consonant group

Phrases/ sentences Transcription Listen
arrival time /əˈraɪvl taɪm/
drug store /drʌɡ stɔː/
classical music /ˈklæsɪkl ˈmjuːzɪk/
left handed /left hændɪd/
truck driver /trʌk ˈdraɪvə/
orange juice / ˈɒrɪndʒ dʒuːs/
dish towel /dɪʃ ˈtaʊəl/
portable television /ˈpɔːtəbl ˈtelɪvɪʒn/
like them /laɪk ðəm/
think they're /θɪŋk ðer/
that's very /ðæts ˈveri/
it's true / ɪts truː/
is this /ɪz ðɪs/
this correct / ðɪs kəˈrekt/
and this /ænd ðɪs/
this one /ðɪs wʌn/
I'm not / aɪm nɒt/
not sure /nɒt ʃʊə/
last Friday /lɑːst ˈfraɪdeɪ/
missed them /mɪst ðəm/
they'll be /ðeɪl bi/
next March /nekst mɑːtʃ/
was there /wəz ðer/
this morning /ðɪs ˈmɔːrnɪŋ/
Steve borrowed /stiːv ˈbɔːroʊd/
have keys /hæv kiːz/
keys for / kiːz fɔːr/
we'd better /wiːd ˈbetər/
right turn /raɪtɜːrn/
one nothing /wʌˈnʌθɪŋ/
black car / blækɑːr/
enough food / ɪˈnʌfuːd/
bad dream /bædriːm/
more rice /mɔːraɪs/
let's sit /letsɪt/
same man /seɪmæn/
we'd better /wiːd ˈbetər/
Practice

loading...
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 28-07-2016
Bài viết: 7778
• Điểm thành tích: 832
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 910
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 16:49:03 ngày 09-09-2021
Thuy ❤
Ngày tham gia: 14-10-2018
Bài viết: 416
• Điểm thành tích: 152
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 325
ok nothing
Gửi lúc: 19:35:39 ngày 16-08-2021
tui is minh
Ngày tham gia: 17-01-2019
Bài viết: 2099
• Điểm thành tích: 200
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 372
Laws alone can not secure freedom of expression; in order that every man present his views without penalty there must be spirit of tolerance in the entire population.
Gửi lúc: 08:28:28 ngày 09-08-2021
๖²⁴ʱ℘ĐĐƙɦℴα︵❣
Ngày tham gia: 03-06-2019
Bài viết: 1931
• Điểm thành tích: 171
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 19:41:18 ngày 08-08-2021
Ngày tham gia: 24-09-2016
Bài viết: 450
• Điểm thành tích: 269
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 198
good
Gửi lúc: 21:18:29 ngày 05-08-2021
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.404.143
  Thành viên mới nhất:
  quanganhmac2002a39a
  Đang trực tuyến: 152
  Đóng