Điểm học bạ đánh giá mức độ chăm học của bạn. Mỗi ngày nếu bạn đăng nhập, bạn sẽ được thêm 1 điểm học bạ cho lần đăng nhập đầu tiên, các lần tiếp theo không được tính. Nếu một ngày bạn không đăng nhập thì bạn sẽ bị trừ 2 điểm. Sổ học bạ sẽ phụ thuộc vào điểm học bạ hiện tại của bạn.