Luyện tập Part 5 - Incomplete Sentences

 • Part 5 Overview

  Học viên tìm hiểu hình thức, chiến lược tấn công đối với Part 4 - Talks
  39461
  447
 • Part 5 - Verb Forms 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verb Forms - Bài luyện tập 1.
  68053
  635
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Verb Forms 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verb Forms - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  34847
  424
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Verb Forms 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verb Forms - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  3641
  332
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Word Forms 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Word Forms - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  24916
  289
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 Word Forms 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Word Forms - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  17173
  279
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 Word Forms 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Word Forms - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  16421
  227
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 Word Forms 4

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Word Forms - Bài luyện tập 4. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  14513
  185
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 Word Forms 5

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Word Forms - Bài luyện tập 5. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com!
  13837
  206
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Verb Tenses 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verb Tenses - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  14488
  170
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Verb Tenses 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verb Tenses - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  12335
  152
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Verb Tenses 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verb Tenses - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  11603
  151
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Verb Tenses 4

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verb Tenses - Bài luyện tập 4. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  9892
  125
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Verb Tenses 5

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verb Tenses - Bài luyện tập 4. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  8139
  117
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Verbal Adjectives 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verbal Adjectives - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  11113
  138
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Verbal Adjectives 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Verbal Adjectives - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  8251
  112
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Test 1

  Học viên làm bài kiểm tra Part 5 với các chủ đề Word Forms, Verb Tenses và Verbal Adjectives - bài kiểm tra số 1.
  11023
  143
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Prepositions 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Prepositions - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  8906
  118
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Prepositions 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Prepositions - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  7533
  91
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Prepositions 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Prepositions - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  8460
  88
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Prepositions 4

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Prepositions - Bài luyện tập 4. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  6607
  85
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Prepositions 5

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Prepositions - Bài luyện tập 5. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  7206
  97
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Conjunctions 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Conjunctions - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  7086
  108
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Conjunctions 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Conjunctions - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  5878
  81
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Conjunctions 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Conjunctions - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  4928
  82
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Conditionals 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Conditionals - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  5671
  108
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Conditionals 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Conditionals - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  5672
  96
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Conditionals 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Conditionals - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  4343
  89
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra Part 5 với các chủ đề Prepositions, Conjunctions and Conditionals - bài kiểm tra số 2.
  7450
  104
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Phrasal Verbs 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Phrasal Verbs - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  6252
  93
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Phrasal Verbs 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Phrasal Verbs - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  4950
  72
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Phrasal Verbs 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Phrasal Verbs - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  4068
  64
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Word Meaning 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Word Meaning - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  5458
  74
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Word Meaning 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Word Meaning - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  4762
  69
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Word Meaning 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Word Meaning - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3819
  58
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Word Meaning 4

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Word Meaning - Bài luyện tập 4. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3760
  57
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Pronouns 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Pronouns - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  5432
  88
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Pronouns 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Pronouns - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  4143
  72
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Pronouns 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Pronouns - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  4567
  69
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra Part 5 với các chủ đề Prepositions, Conjunctions and Conditionals - bài kiểm tra số 3.
  4303
  74
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Comparisons 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Comparisons - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3796
  77
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Comparisons 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Comparisons - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3252
  62
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Comparisons 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Comparisons - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3302
  69
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Infinitive and Gerund 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Infinitive and Gerund - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  5622
  68
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Infinitive and Gerund 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Infinitive and Gerund - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3680
  75
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Infinitive and Gerund 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Infinitive and Gerund - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3764
  75
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Inversion 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Inversion - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  4457
  70
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Inversion 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Inversion - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3386
  65
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Inversion 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Inversion - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  5148
  65
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Test 4

  Học viên làm bài kiểm tra Part 5 với các chủ đề Comparisons, Infinitive and Gerund, and Inversion - bài kiểm tra số 4.
  3659
  92
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Adverbs of frequency 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Adverbs of frequency - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  5423
  79
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Adverbs of frequency 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Adverbs of frequency - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3101
  59
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Adverbs of frequency 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Adverbs of frequency - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3475
  50
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Relative Clauses 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Relative clauses - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3913
  54
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Relative Clauses 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Relative clauses - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3194
  47
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Articles 1

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 1. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3344
  56
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Articles 2

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 2. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3078
  68
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Articles 3

  Học viên luyện tập part 5 với chủ đề Articles - Bài luyện tập 3. Những bài luyện tập chỉ có trên TiengAnh123.Com
  3237
  75
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Test 5

  Học viên làm bài kiểm tra Part 5 với các chủ đề Adverbs of frequency, Relative clauses, và Articles - bài kiểm tra số 5.
  3576
  75
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Full test 1

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 5 - Incomplete sentences - Bài kiểm tra số 1.
  5951
  110
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Full Test 2

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 5 - Incomplete sentences - Bài kiểm tra số 2.
  7539
  118
  Bạn chưa làm bài này
 • Part 5 - Full Test 3

  Học viên làm bài kiểm tra đầy đủ dạng Part 5 - Incomplete sentences - Bài kiểm tra số 3.
  4338
  74
  Bạn chưa làm bài này
 
 
 
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.393.817
  Thành viên mới nhất:
  Trenypham
  Đang trực tuyến: 684

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng