Bài 17: Ngữ điệu - P3: Kiểm tra lại thông tin (tiếp) (Intonation - Pt.3: Checking Information (continued))

Trong bài học này, các bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu cách phát âm với ngữ điệu phù hợp để kiểm tra lại thông tin bằng câu hỏi ngắn trong tiếng Anh cùng với thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.

Bài tập trên lớp
1
Click on the correct answer

Chọn câu trả lời đúng


loading...
2
Thu âm

Nghe câu hội thoại mẫu và thu âm lại


loading...
3
Dialogue completion

Hoàn thành đoạn hội thoại


loading...
4
Sentence completion

Hoàn thành câu


loading...
5
Write the question to check information

Viết câu hỏi để kiểm tra lại thông tin


loading...