Bài 8: Nối âm (Linking)

Trong bài học này, các bạn sẽ tìm hiểu cách nối âm giữa các từ trong tiếng Anh cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.

Bài tập trên lớp
1
Sentence completion

Hoàn thành câu


loading...
2
Match the parts of sentences on the right with the ones on the left

Nối các phần câu bên phải với phần câu tương ứng bên trái


loading...
3
Click on the words between which you have to add the linking sound /w/ or /j/

Click vào những từ mà giữa các từ đó các bạn cần đọc thêm âm nối /w/ hoặc /j/


loading...
4
Thu âm

Nghe câu mẫu và thu âm lại


loading...