Bài 6: Trọng âm trong câu ngắn (Stress in Short Sentences)

Trong bài học này chúng ta sẽ học cách phát âm nhấn mạnh với trọng âm trong câu ngắn cùng thầy Daniel và các bạn học viên của Tiếng Anh 123.

Bài tập trên lớp
1
Choose the strongest syllable in these sentences

Chọn âm tiết được nhấn mạnh nhất trong các câu sau


loading...
2
Choose the strong syllables in these sentences

Chọn những âm tiết được nhấn mạnh nhất trong các câu sau


loading...
3
Choose the correct answer.

Chọn đáp án đúng. (Mỗi câu có thể có hơn một đáp án đúng.)


loading...
4
Thu âm

Nghe các câu mẫu và thu âm lại


loading...
5
Arrange the following sentences to make a complete dialogue

Sắp xếp các câu sau thành một đoạn hội thoại hoàn chỉnh


loading...
6
Thu âm

Nghe câu mẫu của vai B và thu âm lại


loading...