Bye bye bye - 'N Sync
Bài học VIP
JW Player goes here

'N Sync was an American Boy Band. Formed in Orlando, Florida in 1995 and launched in Germany, 'N Sync consisted of Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone and Chris Kirkpatrick and became the 2nd highest selling boyband of all-time (behind the Backstreet Boys). The group's 2nd album No Strings Attached sold 1.1 million copies in one day and 2.4 million copies in one week, giving it the highest first week album sales ever in US and number 5 worldwide.

The group's official website shut down in summer of 2006, and in 2007, Lance Bass confirmed that the group has "definitely broken up."

"Bye Bye Bye" is the first single released from American boyband 'N Sync's second album, No Strings Attached.

ST

Bye Bye Bye(Hey, Hey)
Bye, Bye, Bye
Bye, Bye...
Bye, Bye...
Oh, Oh..

I'm doin' this tonight,
You're probably gonna start a fight
I know this can't be right
Hey baby come on
I loved you endlessly
When you weren't there for me
So now it's time to leave and make it alone

I know that I can't take no more
It ain't no lie
I wanna see you out that door
Baby, bye, bye, bye...

Bye Bye
Don't wanna be a fool for you
Just another player in your game for two
You may hate me but it ain't no lie
Baby, bye, bye, bye...
Bye Bye

Don't really wanna make it tough
I just wanna tell you that I had enough
It might sound crazy,
But it ain't no lie,
Baby, bye, bye, bye...

(Oh, Oh)
Just hit me with the truth,
Now, girl you're more than welcome to, so, give me one good reason.
Baby come on
I live for you and me,
And now I really come to see,
That life would be much better once you're gone.

I know that I can't take no more
It ain't no lie
I wanna see you out that door
Baby, bye, bye, bye...
Bye Bye

Don't wanna be a fool for you
Just another player in your game for two
You may hate me but it ain't no lie
Baby, bye, bye, bye...
Bye Bye

Don't really wanna make it tough
I just wanna tell you that I had enough
It might sound crazy,
But it ain't no lie,
Baby, bye, bye, bye...

I'm giving up, I know for sure
I don't wanna be the reason for your love no more
Bye Bye
I'm checkin' out
I'm signin' off
Don't wanna be the loser and I've had enough

Don't wanna be your fool
In this game for two
So I'm leavin' you behind
Bye, bye, bye...

I don't wanna make it tough (wanna make it tough)
But I had enough
And it ain't no lie (Bye, bye baby...)
Bye, Bye

Don't wanna be a fool for you
Just another player in your game for two (I don't wanna be your fool)
But it ain't no lie,
Baby, bye, bye, bye

Don't really wanna make it tough (don't really wanna make it tough),
I just wanna tell you that I had enough (that I had enough)
Might sound crazy,
But it ain't no lie,
Baby, bye, bye, bye


Giải thích:

1. So now it's time to leave and make it alone:
- It's time (for somebody) to do something: Đã đến lúc (ai đó) làm gì. Ví dụ:
+ It’s time for us to go home. (Đã đến lúc chúng ta về nhà rồi.)
+ It's time for him to get married. (Đã đến lúc anh ta cần lập gia đình.)
Chú ý:
- Cấu trúc "It's time (for somebody) to do something = It’s time somebody did something". Nếu sau "It's time" là một mệnh đề thì mệnh đề này để ở thì quá khứ (nhưng nó mang nghĩa hiện tại hay tương lai (không mang nghĩa quá khứ)). Ví dụ:
+ It’s 10 o’clock and he’s still in bed. It’s time he got up. (10 giờ rồi và anh ra vẫn ở trên giường. Đã đến lúc anh ta thức dậy.)
- Cấu trúc "It's time ..." có thể thay thế được bằng "It’s about time.../ It’s high time ..." để làm mạnh hơn tính chất phê phán. Ví dụ:
+ Jack is a great talker. But it’s about time he did something instead of just talking. (Jack là một người nói rất hay. Nhưng đã đến lúc hắn ta phải làm một việc gì đó thay vì chỉ nói suông.)
+ You’re very selfish. It’s high time you realised that you’re not the most important person in the world. (Anh thật ích kỷ. Đã đến lúc anh phải nhận thức rằng anh không phải là người quan trọng nhất trên thế giới này.)

2. I know that I can't take no more. It ain't no lie:
- Take something (= bear something): chấp nhận/ chịu đựng được cái gì => Take no more: không thể chịu đựng được nữa. Ví dụ:
+ I find his attitude a little hard to take. (Tôi thấy cái thái độ của anh ta khó mà chịu được.)
+ I don't think I can take much more of this heat. (Tôi không nghĩ tôi có thể chịu đựng thêm được cái nóng này.)
- Trong bài hát có từ "ain't" là từ rút gọn của: "am not","is not", "are not", "has not", have not", "do not", "does not", "did not". Cụ thể, trong bài hát trên "ain't" = "is not".

3. I wanna see you out that door:
- Wanna: want to (muốn).
- See somebody out: tiễn ai đó ra ngoài. Ví dụ:
+ My secretary will see you out. (Thư ký của tôi sẽ tiễn cô ra ngoài.)
+ The butler saw him out. (Người quản gia tiễn anh ta ra ngoài.)

4. Don't really wanna make it tough:
- Make somebody/ something + adj: làm ai đó/ cái gì trở nên như thế nào. Ví dụ:
+ Don't really wanna make it tough. (Thật không muốn làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.)
+ The news made him very happy. (Cái tin tức làm anh ta rất vui.)

5. I live for you and me:
- Live for somebody/ something: sống vì ai/ điều gì, cho mục đích gì. Ví dụ:
+ She lives for her work. (Cô ấy sống vì công việc.)
+ After his wife died, he had nothing to live for. (Sau khi vợ ông ấy qua đời, ông ấy không còn bất cứ mục đích gì để sống.)
=> Cả câu hát "I live for you and me." có nghĩa "Anh sống vì anh và em."

6. I'm giving up I know for sure:
- Give up: từ bỏ. Ví dụ:
+ I give up — tell me the answer. (Tôi từ bỏ - nói cho tôi đáp án đi.)
+ She didn't give up work when she had the baby. (Cô ấy đã không từ bỏ công việc khi cô ấy có con.)
- For sure: chắc chắn. Ví dụ:
+ No one knows for sure what happened. (Không ai biết chắc chắn điều gì đã xảy ra.)
+ One thing is for sure — it's not going to be easy. (Một điều chắc chắn là - điều này sẽ không dễ dàng.)
=> Cả câu hát "I'm giving up I know for sure." có nghĩa "Anh biết chắc chắn rằng anh sẽ từ bỏ."

Luyện tập
 • 0
 • Easy
 • 1
 • Medium
 • 2
 • Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.

(Hey, Hey)
Bye, Bye, Bye
Bye, Bye...
Bye, Bye...
Oh, Oh..

I'm doin' this 1,
You're probably gonna start a fight
I know this can't be right
Hey baby come on
I loved you endlessly
When you weren't there for me
So now it's 1 to leave and make it alone

2.

Chorus:
I know that I can't take no more
It ain't no lie
I wanna 1 you out that door
Baby, bye, bye, bye...
Bye Bye

Don't wanna be a fool for you
Just another player in your game for two
You may hate me but it ain't no lie
Baby, bye, bye, bye...
Bye Bye

Don't really wanna make it tough
I just wanna tell you that I had enough
It might sound 1,
But it ain't no lie,
Baby, bye, bye, bye

3.

(Oh, Oh)
Just hit me with the truth,
Now, girl you're more than welcome to, so, give me one good 1.
Baby come on
I live for you and me,
And now I really come to see,
That life would be much 1 once you're gone.

4.

(Chorus)

I'm giving up I know for sure
I don't wanna be the reason for your love no more
Bye Bye
I'm checkin' out
I'm signin' off
Don't wanna be the loser and I've had enough

I don't wanna be your 1
In this game for two
So I'm leavin' you 1

5.

Bye, bye, bye...

I don't wanna make it tough (wanna make it tough)
But I had enough
And it ain't no lie (Bye, bye baby...)
Bye, Bye
Don't wanna be a fool for you
Just another player in your game for two (I don't wanna be your fool)
But it ain't no lie
Baby bye, bye, bye...

Don't really wanna make it tough (don't really wanna make it tough),
I just wanna tell you that I had enough (that I had enough).
Might sound crazy,
But it ain't no lie,
Bye, bye, bye

1.

(Hey, Hey)
Bye, Bye, Bye
Bye, Bye...
Bye, Bye...
Oh, Oh..

I'm doin' this 2,
You're probably gonna start a fight
I know this can't be 2
Hey baby come on
I loved you endlessly
When you weren't there for me
So now it's time to 2 and make it alone

2.

Chorus:
I know that I can't take no more
It ain't no lie
I wanna see you 2 that door
Baby, bye, bye, bye...
Bye Bye

Don't wanna be a fool for you
Just another player in your game for two
You may hate me but it ain't no lie
Baby, bye, bye, bye...
Bye Bye

Don't really wanna make it tough
I just wanna tell you that I had enough
It might sound 2,
But it ain't no lie,
Baby, bye, bye, bye

3.

(Oh, Oh)
Just hit me with the 2,
Now, girl you're more than welcome to, so, give me one good 2.
Baby come on
I live for you and me,
And now I really come to 2,
That life would be much better once you're 2.

4.

(Chorus)

I'm giving up I know for 2
I don't wanna be the reason for your love no more
Bye Bye
I'm checkin' out
I'm signin' off
Don't wanna be the loser and I've had 2

I don't wanna be your fool
In this 2 for two
So I'm leavin' you behind

5.

Bye, bye, bye...

I don't wanna make it tough (wanna make it tough)
But I had enough
And it ain't no lie (Bye, bye baby...)
Bye, Bye
Don't wanna be a fool for you
Just another player in your game for two (I don't wanna be your fool)
But it ain't no lie
Baby bye, bye, bye...

Don't really wanna make it tough (don't really wanna make it tough),
I just wanna tell you that I had enough (that I had enough).
Might sound crazy,
But it ain't no lie,
Bye, bye, bye

1.

(Hey, Hey)
Bye, Bye, Bye
Bye, Bye...
Bye, Bye...
Oh, Oh..

I'm doin' this tonight,
You're probably gonna start a 3
I know this can't be right
Hey baby come on
I loved you 3
When you weren't there for me
So now it's time to leave and make it 3

2.

Chorus:
I know that I can't take no more
It ain't no lie
I wanna see you out that 3
Baby, bye, bye, bye...
Bye Bye

Don't wanna be a fool for you
Just another 3 in your game for two
You may hate me but it ain't no lie
Baby, bye, bye, bye...
Bye Bye

Don't really wanna make it tough
I just wanna tell you that I had 3
It might 3 crazy,
But it ain't no lie,
Baby, bye, bye, bye

3.

(Oh, Oh)
Just hit me with the 3,
Now, girl you're more than welcome to, so, give me one good 3.
Baby come on
I live for you and me,
And now I really come to see,
That 3 would be much better once you're 3.

4.

(Chorus)

I'm giving up I know for 3
I don't wanna be the reason for your love no more
Bye Bye
I'm checkin' out
I'm signin' off
Don't wanna be the loser and I've had enough

I don't wanna be your 3
In this game for two
So I'm leavin' you 3

5.

Bye, bye, bye...

I don't wanna make it tough (wanna make it tough)
But I had enough
And it ain't no lie (Bye, bye baby...)
Bye, Bye
Don't wanna be a fool for you
Just 3 player in your game for two (I don't wanna be your fool)
But it ain't no lie
Baby bye, bye, bye...

Don't really wanna make it tough (don't really wanna make it tough),
I just wanna tell you that I had enough (that I had enough).
Might sound crazy,
But it ain't no lie,
Bye, bye, bye

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 24-07-2017
Bài viết: 415
• Điểm thành tích: 104
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 921
☯ℭɑ̀ɣ☆βɑ?
Gửi lúc: 11:39:31 ngày 12-06-2022
Ngày tham gia: 26-06-2018
Bài viết: 1501
• Điểm thành tích: 1361
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 624
Đơɳ ɡɩảɳ ͼɧỉ ɮà ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ
Gửi lúc: 16:02:50 ngày 13-04-2022
kimhoanhsonfb91
Ngày tham gia: 18-03-2018
Bài viết: 4583
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 793
_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 05:40:10 ngày 24-02-2022
✨✧ʀιʀιcнιʏo sнιʀᴀκιιɴ✧✨
Ngày tham gia: 30-05-2017
Bài viết: 2147
• Điểm thành tích: 113
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 432
_No Comment_
Gửi lúc: 14:15:59 ngày 04-01-2022
Ngày tham gia: 30-07-2017
Bài viết: 512
• Điểm thành tích: 23
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 536
NO-_-COMMENT
Gửi lúc: 09:22:14 ngày 02-01-2022
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.404.143
  Thành viên mới nhất:
  duyen8187
  Đang trực tuyến: 226
  Đóng