Lesson 24: English Pronunciation


Bài học VIP

Trong bài học này chúng ta sẽ nghe đoặn băng về việc học phát âm trong Tiếng Anh cùng với Steve Ford.


My students over the years have always asked me. Steve are there any spelling rules that can help me to learn English pronunciation  better.

Unfortunately there seem to be more exceptions than rules. Even native speakers have a lot of difficulty spelling.

Many depend on Google and their word processor to correct their spelling mistakes for them. It’s that difficult.

Spelling in English works as well as a screen door on a submarine.

You’ve got something there but something is always going wrong. Something is always penetrating.

So it doesn’t work that well most of the time. It has a lot to do with different languages which  mixed  with English and also spelling rules trying  to preserve old English even up until today.

1. My students over the years have always asked me: “Steve, are there any spelling rules that can help me to learn English pronunciation  better?”

- “Many students over the years” – Rất nhiều sinh viên qua các năm. Tính từ “many” có nghĩa là nhiều, danh từ theo sau “many” là danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Giới từ “over” có nghĩa là khắp/ trên khắp/ qua/ vượt qua...Danh từ “year” có nghĩa là năm/ tuổi... Ở đây “the years” có nghĩa là những năm qua (khoảng thời gian đã trôi qua và đã được xác định rồi).
- “have always asked” – là hình thức của thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc “S + have/ has + past participle”. Vì chủ ngữ là “many students” ở dạng số nhiều nên trợ động từ sẽ chia là “have” . Trạng từ chỉ tần xuất “always” có nghĩa là luôn luôn, luôn đứng sau trợ động từ/ động từ to be và đứng trước động từ thường.
- “are there any spelling rules” – cấu trúc câu hỏi. Mệnh đề dùng với “there” ta sẽ chia “to be” phụ thuộc vào danh từ phía sau. Ở đây danh từ là “any spelling rules” là số nhiều nên “to be” chia là “are”. Đại từ any và some có nghĩa như nhau có nghĩa là một/ một vài... nhưng “some” thường dùng trong câu khẳng định và “any” thường dùng trong câu nghi vấn và phủ định. “spelling rules” có nghĩa là những nguyên tắc đánh vần. Trong đó danh từ  “spelling” có nghĩa là cách viết chính tả/ cách đánh vần một từ và danh từ  “rule” (rules là hình thức số nhiều) có nghĩa là nguyên tắc/ quy tắc/ nội quy...
- “that” là hình thức đại từ quan hệ (= which trong câu này) được dùng để thay thế cho cụm danh từ “any spelling rules” để tránh lặp đi lặp lại và liên kết hai mệnh đề với nhau.
- “can help me to learn English pronunciation  better” – có thể giúp chúng tôi học   phát âm tiếng Anh tốt hơn. Cấu trúc “ to help someone to do something” – giúp ai làm gì. Danh từ “pronunciation” có động từ là “pronounce” có nghĩa là cách phát âm/ cách đọc...


=>Dịch cả câu là : Rất nhiều sinh viên của tôi những năm qua luôn hỏi tôi rằng : “Thầy Steve, có nguyên tắc phát âm nào có thể giúp chúng em học phát âm tiếng Anh tốt hơn không?”

2. Unfortunately there seem to be more exceptions than rules. Even native speakers have a lot of difficulty spelling.

- “Unfortunately” – là trạng từ, có nghĩa là không may/ một cách đáng tiếc.  Có rất nhiều vị trí cho trạng từ. Tuy nhiên với những trạng từ dùng để đánh giá/ nhận xét cho cả một câu như “luckily, unfortunately, fortunately, surely, certainly, obviously....” thì thường được đặt ở đầu mỗi câu.
- “seem to be” – dường như là. Động từ theo sau động từ “seem” – có vẻ như/ dường như/ coi bộ... được chia ở dạng động từ nguyên thể có to.
- “more exceptions than rules” – nhiều ngoại lệ hơn những nguyên tắc. Đây là hình thức so sánh hơn của danh từ, có cấu trúc “more + noun + than + noun/ pronoun...”. Danh từ “exceptions” có nghĩa là những ngoại lệ/ các quy định ngoại lệ, là hình thức số nhiều của “exception”.
- “even” – đứng đầu câu là hình thức trạng từ có nghĩa là ngay cả/ ngay/ lại còn....
- “native speakers” – Người bản ngữ. Ở đây tính từ “native” có nghĩa là tự nhiên/ bẩm sinh/ thuộc tự nhiên/ thuộc bẩm sinh... và danh từ “speaker” có nghĩa là người nói/ người phát ngôn/ người diễn thuyết/ người hung biện. Dịch cả cụm sẽ là người bản ngữ.
- “have a lot of difficulty spelling” – gặp nhiều khó khăn trong cách đánh vần. Động từ “have” ngoài nghĩa là có/ sở hữu thì trong trường hợp này nó còn có nghĩa là gặp phải/ đối mặt... “a lot of” hay cũng giống như “lots of” không có sự khác nhau nhiều, chúng đều mang ý nghĩa thân mật, suồng xã , đứng trước danh từ không đếm được, danh từ số nhiều và đứng trước đại từ. Khi “a lot of/ lots of” đứng trước danh từ số nhiều thì động từ cũng chia tương ứng với dạng số nhiều và ngược lại. Danh từ “difficulty” có nghĩa là sự khó khăn/ nỗi khó khăn/ cản trở/ phức tạp...


=>Dịch cả câu là: Thật không may, những ngoại lệ dường như còn nhiều hơn cả những nguyên tắc. Ngay cả người bản ngữ cũng gặp phải rất nhiều cách đánh phần phức tạp.

3. Many depend on Google and their word processor to correct their spelling mistakes for them. It’s that difficult.

- “Many” – nhiều người. “many” khi là danh từ (không đếm được) nó có nghĩa là nhiều/ nhiều cái/ nhiều người...
- “depend( + on)” có nghĩa là dựa vào/ phụ thuộc vào/ tùy thuộc vào... Sau cấu trúc này có thể là danh từ/ động từ/ cụm danh từ... và khi là động từ thì động từ sẽ được chia ở dạng “v-ing”.
- “Google” - là tên một công cụ tìm kiếm được nhiều người đánh giá là công cụ tìm kiếm hữu ích và mạnh mẽ nhất trên Internet.
- “their word processor” – Bộ xử lý từ vựng / trình xử lý văn bản. Trong đó “their” là tính từ sở hữu của danh từ “google”. Danh từ “processor” có nghĩa là bộ xử lý máy tính/ máy chế biến/ máy xử lý...
- “correct their spelling mistakes” – Sửa lỗi đánh vần của họ. “their” ở đây là tính từ sở hữu của danh từ “many”. Động từ “correct” có nghĩa là sửa/ sửa chữa đúng/ chỉnh lại .... và danh từ “mistakes” có nghĩa là sai lầm/ lỗi lầm.
- “that” ở đây là đại từ, dùng để thay thế cho cả mệnh đề ở trên.


=>Dịch cả câu là: Nhiều người dựa vào cộng cụ tìm kiếm Google và trình xử lý văn bản để sửa lỗi chính tả. Điều này thật là khó.

4. Spelling in English works as well as a screen door on a submarine.

- “spelling in English” – là cụm động từ, giữ chức năng làm chủ ngữ trong câu. Có nghĩa là “phát âm trong tiếng anh”.
- “works” – hoạt động/ làm việc, động từ chia ở thì hiện tại với chủ ngữ là “spelling in English”.
- “as well as” là thành ngữ, có nghĩa là như/ cũng như/ chẳng khác như... Cấu trúc “as well as” có nghĩa tương đương với “not only .... but also” có thể dùng để nối hai danh từ, hai tính từ...
- “a screen door” – một cánh cửa chắn. Cụm danh từ “screen door” có nghĩa là cửa chắn (cánh cửa chắn dùng để ngăn không cho nước vào bên trong tàu được.)
- “submarine” – là danh từ có nghĩa là tàu ngầm.


=>Dịch cả câu là : Việc đánh vần trong tiếng Anh cũng giống như cánh cửa (chắn nước) của một chiếc tàu ngầm.

5. You’ve got something there but something is always going wrong. Something is always penetrating.

- “You’ve got something there” – bạn có chiếc của chắn ở đó. “Have got” có nghĩa hoàn toàn giống với “have” trong phần lớn các trường hợp. Tuy nhiên dạng thức có got phổ biến hơn trong tiếng anh không trang trọng. Đại từ bất định “something” có nghĩa là cái gì đó/ một điều gì đó/ một việc gì đó...trong câu này chúng ta có thể hiểu something ở đây muốn nói đến chiếc cửa chắn.
- “is always going wrong” – hình thức chia của thì hiện tại tiếp diễn. Thành ngữ “go wrong” có nghĩa là mắc lỗi/ sai lầm.Trạng từ "always" dùng trong thì hiện tại tiếp diễn khi nói về một việc gì đó xảy ra và gây phiền phức cho người khác.
- “penetrating” – động từ nguyên mẫu là penetrate có nghĩa là nhìn thấu/ đâm thủng/ xuyên thủng/ xuyên qua/ thấu suốt/ ngấm vào...


=>Dịch cả câu là: Bạn có cánh cửa để che chắn nhưng vẫn thường xảy ra lỗi. Vẫn có một số thứ (có thể hiểu là nước với nghĩa đen) ngấm vào bên trong.

6. So it doesn’t work that well most of the time. It has a lot to do with different languages which  mixed  with English and also spelling rules trying  to preserve old English even up until today.

- Đại từ "it" ở đây được dùng để ngụ ý nói đến việc đánh vần/ phát âm trong tiếng Anh.
- “most of the time” -  hầu hết thời gian. Cấu trúc với “most of + từ (a, an, the, this, my...) + danh từ”, ta có thể nói sau most of + danh từ xác định và có nghĩa là hầu hết.
- “has a lot to do with different languages” – có nhiều vấn đề với những ngôn ngữ khác nhau. “a lot” có nghĩa là nhiều/ số lượng lớn và thường đứng ở cuối câu.
- “which” ở đây là đại từ quan hệ để nối hai câu với nhau và tránh sự lặp lại của danh từ, ở đây “which” thay thế cho “different languages”.
- “mixed” là hình thức quá khứ phân từ của động từ “mix”+ (with) có nghĩa là dính dáng/ giao thiệp/ hợp tác/ trộn/ trộn lẫn/ du nhập/ pha lẫn...
- “trying to preserve” – cố gắng giữ gìn. Động từ  theo sau động từ “try” có hai dạng, “try + to V” có nghĩa là cố gắng làm gì và “try + Ving” có nghĩa là thử làm gì.


=>Dịch cả câu là : Vì thế việc đánh vần không phải lúc nào cũng dễ dàng. Còn có nhiều vấn đề từ các ngôn ngữ khác nhau đã du nhập vào tiếng Anh và các quy tắc đánh vần đang cố gắng duy trì tiếng Anh cổ cho đến ngày nay.

Bài học liên quan:

- Noun (Danh từ)

-Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

- Present simple (Hiện tại thường)

- Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)

- Injections ( Thán từ)

- Possesive adjectives (Tính từ sở hữu): My, your, his, her, its, our, their

- Adverb ( Phó từ)

- In/On/At (Place)

Các bạn còn câu hỏi nào nữa liên quan đến bài trên? Hãy gõ vào phần nhận xét phía dưới. Cô giáo sẽ trả lời giúp các bạn.


Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 27-06-2019
Bài viết: 1665
• Điểm thành tích: 123
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 188
_No Comment_n
Gửi lúc: 09:03:50 ngày 31-05-2020
Please call me Catty
Ngày tham gia: 14-10-2019
Bài viết: 743
• Điểm thành tích: 43
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 218
hayyyyyyyyyyyy
Gửi lúc: 13:24:33 ngày 07-04-2020
Ai là fan của Princess Star Butterfly thì kết bạn vs tớ nhé. Star Butterfly!!!
Ngày tham gia: 26-10-2019
Bài viết: 595
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 294
_No comment_
Gửi lúc: 09:16:54 ngày 03-04-2020
LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %
Ngày tham gia: 11-09-2014
Bài viết: 3134
• Điểm thành tích: 290
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 514
no comments
Gửi lúc: 09:53:25 ngày 23-03-2020
no comment !
Ngày tham gia: 04-06-2018
Bài viết: 1284
• Điểm thành tích: 270
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 368
_No comment_
Gửi lúc: 22:15:08 ngày 27-02-2020
MÃI MÃI YÊU VÀ Ở BÊN NHAU
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

    Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
    THỐNG KÊ
    Tổng số thành viên: 3.256.519
    Thành viên mới nhất:
    huynhgiang12
    Đang trực tuyến: 423

    Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

    Đóng