Lesson 22: Health problems.


Bài học VIP

Trong bài nghe này chúng ta sẽ nghe hai người bạn nói chuyện với nhau về vấn đề sức khỏe của một trong hai người. Bạn nghe và chú ý thêm về cách dùng một số giới từ trong đoạn băng.


Julia : I’ve got the terrible back pain and I need something for it.

Lea : How long has your back been hurting you?

Julia : About two weeks. I got a car accident three weeks ago haven't fully recovered. My doctor said I need surgery.

Lea : Surgery? I’ve seen a lot of patients with back  pain recover with acupuncture . How do you feel about Eastern medicine?

Julia : It’s difficult for me to say. Eastern medicine is different from what I am used to.

Lea : Yeah, Most people are a little  afraid of it first. But I sure you it’s safe.

Julia : So what can I do about my back pain? It’s killing me.

Lea : Well, Some herbal medicine should be good for  the pain. And I can make an appointment with my back specialist if you like.

Julia : Yes, I am willing to try anything  before surgery. Do you have anything available this week?

1. I’ve got the terrible back pain and I need something for it.

- “I’ve got” là hình thức viết tắt của “I have got” ở thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc “S + have/ has + past participle (quá khứ phân từ)” dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra ở quá khứ và vẫn còn liên quan đến hiện tại. Động từ chính “got” là hình thức quá khứ phân từ của “get” có nghĩa là được/ có được/ trở nên/ mắc phải….
- “the terrible back pain” – Đau lưng ghê gớm/ không thể chịu nổi là một cụm danh từ bắt đầu bằng mạo từ xác định “the”. Danh từ “back” có nghĩa là  lưng (người/ vật)/ đằng sau… và danh từ “pain” có nghĩa là đau/ sự đau đớn/ sự đau khổ. Danh từ ghép “back pain” dịch là đau lưng. Tính từ “terrible” có nghĩa là khủng khiếp/ thậm tệ/ ghê gớm/ không thể chịu đựng nổi/ quá chừng.,… được dùng để bổ nghĩa cho danh từ “back pain” – đau lưng không thể chịu nổi.
- “need something for it” – cần điều gì đó cho cái lưng đau. “it” ở đây là đại từ thay thế cho cụm danh từ “back pain” ở trên. Động từ “need” có nghĩa là cần/ đòi hỏi/ cần thiết… và đại từ bất định “something” có nghĩa là một điều gì đó/ một việc gì đó/ cái gì đó…

=>Dịch cả câu là : Tớ bị đau lưng kinh khủng, tớ cần phải làm điều gì đó cho cái lưng đau của tớ.

2. How long has your back been hurting you?

- “how long” – là từ để hỏi có nghĩa là “dài bao nhiêu? Bao lâu?” . Và khi dùng câu hỏi này chúng ta thường chia động từ ở thì hiện tại hoàn thành/ hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
- “has your back been hurting” là hình thức của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, có cấu trúc dạng khẳng định là “S + have/ has + been + V-ing” và cấu trúc dạng nghi vấn là “have/ has + S + been + V-ing”. Động từ chính của câu là “hurting” là hình thức hiện tại phân từ của động từ “hurt” có nghĩa là đau/ bị đau/ bị tổn hại/ bị thương…

=>Dịch cả câu là : Bạn bị đau lưng bao lâu rồi?

3.  About two weeks. I got a car accident three weeks ago and haven’t fully  recovered. My doctor said I need surgery.

- “got a car accident” – bị tai nạn xe hơi.
-  “haven’t fully recovered”- vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Trạng từ “fully” có nghĩa là đầy đủ/ hoàn toàn, được dùng để bổ nghĩa cho động từ “recover” có nghĩa là hồi phục/ chữa khỏi/ bình phục/ khỏi bệnh…
- “I need surgery” – Tớ cần phải làm phẫu thuật. Danh từ “surgery” (Y học) có nghĩa là phẫu thuật/ mổ.


=>Dịch cả câu là: Tớ bị đau lưng khoảng 2 tuần rồi. Tớ bị tai nạn xe hơi cách đây 3 tuần và vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Bác sỹ của tớ nói rằng tớ cần làm phẫu thuật.

4.  Surgery? I’ve seen a lot of patients with back  pain  recover with acupuncture . How do you feel about Eastern medicine?

- “surgery?” chú ý vào ngữ điệu ta thấy đây là  câu hỏi mặc dù cấu trúc/ hình thức của nó không phải là câu hỏi. Nó thể hiện ý ngạc nhiên, câu hỏi tu từ “phẫu thuật á?”.
- “a lot of patients” – rất nhiều bệnh nhân. Trong đó đại từ “a lot of” có nghĩa là nhiều/ số lượng lớn và danh từ “patients” – từ gốc là “patient” có nghĩa là bệnh nhân.
- “recover with acupuncture” – chữa khỏi bằng phương pháp châm cứu. Động từ “recover” có nghĩa là hồi phục/ khôi phục/ khỏi bệnh/ bình phục… Danh từ “acupuncture” có nghĩa là châm cứu/ thuật châm cứu.
- “how do you feel about Eastern medicine?” – Bạn nghĩ thế nào về Y học phương Đông ? Khi chúng ta muốn nói  chúng ta cảm thấy thế nào chúng ta thường dùng giới từ “about”. Và những tính từ như excited/ happy/ worried/ angry cũng thường được theo sau bởi giới từ “about”. Cụm danh từ “Eastern medicine” có nghĩa là  Y học phương đông. Trong đó danh từ “medicine” có nghĩa là y học/ y khoa/ thuốc…. và danh từ “Eastern” có nghĩa là Đông/ người miền đông/ phương đông.


=>Dịch cả câu là : Phẫu thuật á ? Tớ đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân bị đau lưng khỏi bệnh bằng phương pháp châm cứu. Cậu nghĩ thế nào về Y học phương Đông.

5. It’s difficult for me to say. Eastern medicine is different from what I am used to.

- “It’s difficult for me to say” – thật khó cho tớ để phát biểu. Ở đây ta có cấu trúc “It’s + adjective + (for object) + to infinitive”. Chúng ta cũng sử dụng giới từ “for” với những tính từ như “good/ bad/ difficult/ easy.
- “different from” : khác biệt với. Chúng ta sử dụng “different from” – khác biệt với và “similar to”- giống với  để tạo câu so sánh.
- “what I am used to” – những gì tớ biết. Cấu trúc “to be used to + V-ing” (chỉ một thói quen ở hiện tại).


=>Dịch cả câu : Thật khó cho tớ để bày tỏ ý kiến vì y học phương đông thì khác biệt với những gì tớ biết.

6. Yeah, Most people are a little  afraid of it first. But I sure you it’s safe.

-“a little  afraid of it” – một chút e dè về nó. “it” ở đây là đại từ thay thế cho danh từ “Eastern medicine” ở câu trên. Cụm từ “to be afraid of” có nghĩa là e dè/ sợ  điều gì.
- “It’s safe” – Nó an toàn. “it” ở đây cũng là đại từ thay thế cho cụm danh từ “Eastern medicine” ở trên.


=>Dịch cả câu là : Ừ hầu hết mọi người lúc đầu tiên đều có một chút e dè. Tuy nhiên tớ dám chắc rằng nó an toàn.

7. So what can I do about my back pain? It’s killing me.

- “It’s killing me” = It is killing me – nó đang giết tớ đây này. Đại từ “it” ở đây lại được dùng để thay thế cho danh từ “back pain” ở câu trước. Động từ “killing” được chia ở hình thức hiện tại phân từ của thì hiện tại tiếp diễn, có cấu trúc “S + to be (is/ are/ am) + V-ing”.Động từ nguyên mẫu là “kill” có nghĩa là giết/ giết chết/ làm chết/ diệt…

=>Dịch cả câu là: Vậy tớ có thể làm gì với cái lưng đau của tớ bây giờ? Nó đang giết tớ đây này.

8. Well, Some herbal medicine should be good for  the pain. And I can make an appointment with my back specialist if you like.

- “some herbal medicine” – một vài loại thuốc thảo mộc. Tính từ “herbal” có nghĩa là thuộc về cỏ/ thuộc về thảo mộc. Được dùng để bổ nghĩa cho danh từ  “medicine”.
- “to be good for + Noun (danh từ)” – tốt cho cái gì.
- “make an appointment” – hẹn gặp/ cuộc hẹn.
- “my back specialist” – chuyên gia cũ  của tớ. Tính từ “back” có nghĩa là cũ/ trước/ đã qua… dùng để bổ nghĩa hơn cho danh từ “specialist” – có nghĩa là chuyên viên/ chuyên gia/ nhà chuyên khoa.

=>Dịch cả câu là : Thôi nào, có một vài loại thuốc thảo mộc tốt cho vết đau mà. Và  nếu cậu thích thì tớ có thể hẹn gặp với chuyên gia cũ của tớ.

9. Yes, I am willing to try anything  before surgery. Do you have anything available this week?

- “I am willing to try anything” – tớ sẵn sàng thử bất cứ phương pháp nào. Cấu trúc “to be willing to do do something” – sẵn sàng/ vui lòng làm gì.
- “have anything available” – có lúc nào rảnh.

=> Dịch cả câu là : Có chứ, tớ sẵn sàng thử  bất cứ phương pháp nào trước khi phải phẫu thuật. Bạn có lúc  nào rảnh rỗi vào tuần này không?

Bài học liên quan:

-How long....?(đã ... bao lâu?)

-Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

-Present perfect continuous (Hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

- Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)

- Injections ( Thán từ)

- Possesive adjectives (Tính từ sở hữu): My, your, his, her, its, our, their

- Adverb ( Phó từ)

- In/On/At (Place)

Các bạn còn câu hỏi nào nữa liên quan đến bài trên? Hãy gõ vào phần nhận xét phía dưới. Cô giáo sẽ trả lời giúp các bạn.


Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 27-06-2019
Bài viết: 1665
• Điểm thành tích: 123
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 188
_No Comment_
Gửi lúc: 21:50:00 ngày 30-05-2020
Please call me Catty
Ngày tham gia: 14-10-2019
Bài viết: 743
• Điểm thành tích: 43
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 218
Hay quá
Gửi lúc: 13:23:20 ngày 07-04-2020
Ai là fan của Princess Star Butterfly thì kết bạn vs tớ nhé. Star Butterfly!!!
Ngày tham gia: 17-03-2017
Bài viết: 124
• Điểm thành tích: 73
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 337
hay quá ik à
Gửi lúc: 10:31:32 ngày 07-04-2020
Ngày tham gia: 26-10-2019
Bài viết: 595
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 294
_No comment_
Gửi lúc: 09:18:50 ngày 03-04-2020
LOADING...▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓ ▓.▓ 100 %
Ngày tham gia: 11-09-2014
Bài viết: 3134
• Điểm thành tích: 290
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 514
no comments
Gửi lúc: 09:53:48 ngày 23-03-2020
no comment !
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.256.519
  Thành viên mới nhất:
  Aponus
  Đang trực tuyến: 189

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng