Lesson 4 - You can go to college


Bài học VIP

Các bạn hãy nghe Tellesha- Trường Đại học Cộng đồng Lakeland, Ohio, Mỹ- nói về lý do tại sao cô ấy muốn học đại học.


I decided to attend the college because I’ve seen what my mom has been through with me, not having an education and being, you know, very illiterate. And I decide that I really (do) not want that for me nor my two-year-old son. It can be life changing. You know, a lot of people make, don’t want to come to school because they are seen they are not smart enough. I thought that, too.

1. I decided to attend the college because I’ve seen what my mom has been through with me, not having an education and being, you know, very illiterate.

Trong câu trên:

- decided: quyết định. Động từ "decide" là một động từ có quy tắc khi chia ở quá khứ bằng cách thêm "-ed" vào sau động từ nguyên thể thành "decided". Cấu trúc "decide to do something" dùng để chỉ sự quyết định làm một việc gì đó của người nói, ví dụ như: I decide to go home now (Tôi quyết định đi về nhà bây giờ).

- attend the college: đến trường đại học/ tham gia học tại trường đại học. Động từ "attend" dùng với nghĩa là "tham gia" khi đi với các từ như: school, class, university, college, meeting... "The" là mạo từ dùng để làm cho danh từ đứng sau nó nói đến một người, vật, sự kiện hoặc nhóm riêng biệt, rõ ràng; ví dụ: the cat (con mèo), the house (cái nhà)... Còn "college" có nghĩa là "trường đại học". Chú ý: "University" cũng có nghĩa là "đại học" nhưng "university" có thể bao gồm các trường đại học thành phần từng chuyên ngành, gọi là "college", giống như trường Đại học Oxford.

- because: đây là từ nối giữa hai vế chỉ nguyên nhân- bởi vì.

- I've seen: 've là viết tắt của "have" và động từ trong câu này đang chia ở thì hiện tại hoàn thành. Cụm này có có nghĩa là "tôi đã thấy/ tôi đã chứng kiến".

- what my mom has been through with me: "what" ngoài chức năng tạo câu hỏi, còn có chức năng như một đại từ có nghĩa là "những thứ mà". "My mom" trong đó "my" là đại từ sở hữu- của tôi, còn "mom" là danh từ- mẹ, dùng trong cách gọi thân mật giữa mẹ và con trong gia đình. "Has been through" chia ở thì hiện tại hoàn thành, vì chủ ngữ là số ít nên chia là "has" và quá khứ phân từ là "been" của động từ "to be"; "be through" có nghĩa là "trải qua". "With me": với tôi, "with" là giới từ (preposition)- với, "me" là tân ngữ- tôi. Vậy cả cụm trên có nghĩa là: những thứ mà mẹ tôi đã trải qua với tôi/ những thứ mà mẹ và tôi đã trải qua.

- not having an education: không được giáo dục. "Not" là phó từ tạo phủ định- không, "have" là động từ- có, "an" là mạo từ chỉ số lượng- "một", còn "education" là danh từ- "sự giáo dục".

- and: là liên từ dùng để nối hai mệnh đề hoặc 2 câu có chức năng tương đương nhau, nó có nghĩa là "và/ còn".

- being, you know, very illiterate: "You know" có nghĩa là "bạn biết đấy". Đây là cụm từ chêm xen vào câu dùng nhiều trong giao tiếp, dùng để nhắc lại một ý kiến mà người nghe có thể đã biết hoặc nghe đến. Từ hoặc cụm từ chêm xen có thể ở bất kỳ ở vị trí nào trong câu, nó thường đứng trước những nội dung muốn nhấn mạnh. Ý câu liền mạch sẽ là: "being illiterate". "illiterate" là tính từ có nghĩa : mù chữ. Ví dụ trong câu trên, "being, you know, very illiterate" có thể hiểu là "bạn biết đấy (mẹ tôi) bị mù chữ".

- Vậy cả câu 1 có nghĩa là: Tôi đã quyết định đi học đại học bởi vì tôi đã chứng kiến những điều mà mẹ và tôi đã trải qua, không được giáo dục và bạn biết đấy mẹ tôi bị mù chữ.

2. And I decide that I really (do) not want that for me nor my two-year-old son.

Trong câu trên:

- And: đây là từ nối (conjunction)- và/ còn.

- decide: động từ chính trong câu chia ở thì hiện tại đơn- quyết định.

- that (1): rằng/ là, đóng vai trò là liên từ, dùng để bắt đầu một mệnh đề bổ nghĩa cho động từ đứng trước.

- really: là trạng từ bổ nghĩa cho động từ "want"- thực sự.

- do not want: không muốn. Để cấu tạo một câu phủ định ở thì hiện tại đơn, chúng ta trợ động từ "do/ does" (trừ động từ "to be" là trường hợp ngoại lệ) và thêm "not" (không), còn động từ trong câu thì giữ ở dạng nguyên thể.

- that (2): từ "that" thứ 2 trong câu này khác với từ "that" đầu tiên. Trong trường hợp này, nó đóng vai trò như một tân ngữ, và "that" thay thế cho "being illiterated" đã được nhắc đến ở câu trước.

- for me nor my two-year-old son: trong cụm từ này, "for" là giới từ (preposition)- cho ai/ cái gì, "me" là tân ngữ- tôi. "Nor" là một phó từ có nghĩa là "cũng không", "nor" có thể ở dạng câu khẳng định nhưng mang nghĩa phủ định, thường hay đi với "neither" theo cấu trúc "neither... nor", ví dụ: I love neither fish nor pork (tôi không thích cá mà cũng không thích thịt lợn). "two-year-old son" có nghĩa là "đứa con trai 2 tuổi", ở đây có một quy tắc ta thường gặp trong tiếng Anh đó là biến một cụm từ miêu tả số lượng thành tính từ để bổ nghĩa cho danh từ; từ câu "my son is two years old" thành " my two-year-old son". Các bạn xem một ví dụ nữa để rõ thêm về cách cấu tạo này: This building has five floors -> five-floor buiding.

Vậy câu 2 có nghĩa là: Và tôi quyết rằng tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra với tôi và đứa con trai 2 tuổi của tôi nữa.

3. It can be life changing.

Trong câu trên:

- It: là một chủ ngữ của câu- nó/ cái đó.

- can: động từ khuyết thiếu, dùng để chỉ khả năng của một người hay khả năng có thể xảy ra của một sự việc- có thể.

- be life changing: cả cụm này có nghĩa là "có sự thay đổi trong cuộc sống"

Vậy câu 3 có nghĩa là: Đó có thể là sự thay đổi cuộc đời.

4. You know, a lot of people make, don’t want to come to school because they are seen they are not smart enough.

Trong câu trên:

- Chú ý: trong câu này, người nói lược bỏ đi một số thành phần câu, nên để dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ viết lại câu trên như sau:

You know, a lot of people make (a decision), (they) don't want to come to school because they are seen they are not smart enough.

- You know: các bạn biết đấy. Đây là trạng ngữ trong câu, dùng để thông báo cho người nghe biết rằng những thông tin mà người nói sắp cung cấp là những thông tin mà người nghe đã biết.

- a lot of: cấu trúc dùng chỉ số lượng "nhiều", sử dụng tương tự như "many/ much". "A lot of people" có nghĩa là "nhiều người".

- make a decision: cấu trúc này có nghĩa là "đưa ra quyết định".

- don't want: tương tự như trong câu 2, "don't" là cách viết tắt của "do not", "want + to + V" dùng để diễn tả ước muốn thực hiện một điều gì đó.

- come to school: đến trường. "Come" là động từ- đi đến, "to" là giới từ chỉ phương hướng, còn "school" là danh từ- trường học.

- because: là từ nối giữa hai mệnh đề dùng để chỉ nguyên nhân- bởi vì.

- are seen: câu này đang chia ở dạng bị động của thì hiện tại đơn giản, "seen" là dạng quá khứ phân từ của động từ "see"- thấy, xem. "They are seen" trong câu trên có thể dịch là: "họ được nhìn nhận/ mọi người cho rằng họ..."

- are not smart enough: không đủ thông minh/ trí tuệ. "Are not" là động từ "to be" chia ở dạng phủ định bằng cách thêm "not" đằng sau, "smart" là tính từ- thông minh, có trí tuệ; còn "enough" là phó từ- đủ.

Vậy câu 4 có nghĩa là: Các bạn biết đấy, rất nhiều người đã quyết định, họ không đến trường vì mọi người cho rằng họ không có đủ trí thông minh.

5. I thought that, too.

Trong câu trên:

- thought: suy nghĩ. Đây là dạng chia ở quá khứ đơn của động từ "think".

- that: đóng vai trò là tân ngữ- cái đó/ điều đó, "that" chính là thay cho "be not smart enough" trong câu trước.

- too: là phó từ đặt ở cuối câu, có nghĩa là "cũng vậy".

Vậy câu 5 có nghĩa là: Tôi cũng đã nghĩ vậy đấy.

Bài học liên quan:

- Noun (Danh từ)
- Present Simple (Hiện tại thường)
- Past simple (Quá khứ đơn)
- Passive (Câu bị động)
- Enough and too


Các bạn còn câu hỏi nào nữa liên quan đến bài trên? Hãy gõ vào phần nhận xét phía dưới. Cô giáo sẽ trả lời giúp các bạn.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 16-01-2016
Bài viết: 1025
• Điểm thành tích: 91
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 429
_No Comment_
Gửi lúc: 21:55:37 ngày 19-08-2021
Ngày tham gia: 13-07-2019
Bài viết: 187
• Điểm thành tích: 1
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 293
ʚ๖ۣۜYυƙĭ☆-
Gửi lúc: 19:29:37 ngày 16-08-2021
๖ۣۜɦỌ☪ ϑ¡Ệท ꜰꜰッ
Ngày tham gia: 27-09-2018
Bài viết: 1436
• Điểm thành tích: 131
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 449
_No Comment_
Gửi lúc: 20:04:52 ngày 14-08-2021
✞@o@✞
Ngày tham gia: 25-09-2020
Bài viết: 721
• Điểm thành tích: 4
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 336
_No comment_
Gửi lúc: 14:03:24 ngày 12-08-2021
うちはさすけ
Ngày tham gia: 22-06-2019
Bài viết: 720
• Điểm thành tích: 491
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 434
_No comment_
Gửi lúc: 10:27:20 ngày 29-07-2021
bảo bảo
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.361.868
  Thành viên mới nhất:
  0838844327
  Đang trực tuyến: 437
  Đóng