Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

Various Questions II - Trình độ: Dễ

Click the answer buttons to see the answers.

 

   

 1. She was angry ___ being left alone.
  a. with
  b. at

   

 2. That woman dressed ___ is my neighbor.
  a. in black
  b. with black

   

 3. I'm sure there's no secret between ___
  a. you and I.
  b. you and me.

   

 4. I must ___ the bill today.
  a. pay
  b. pay for

   

 5. The dentist told him ___ forget to brush his teeth beforegoing to bed.
  a. not to
  b. to not

   

 6. ___ such bad accident.
  a. Never I have seen
  b. Never have I seen

   

 7. I don't know where ___
  a. the bookstore is.
  b. is the bookstore

   

 8. She has just finished reading ___ chapters of the book.
  a. the two first
  b. the first two

   

 9. What ___ this is!
  a. delicious coffee
  b. a delicious coffee

   

 10. He was ___ for murder.
  a. hung
  b. hanged

   

 11. He's ___ a man that nobody likes him.
  a. so stubborn
  b. such stubborn

   

 12. Hemingway and Steinbeck are excellent writers, but I prefer ___
  a. the last
  b. the latter

   

 13. They are using new ___ in their industry.
  a. machineries
  b. machinery

   

 14. John, as well as his brother, ___ coming to the party.
  a. is
  b. are

   

 15. ___ we walked home.
  a. After
  b. Afterwards

   

 16. He flunked biology. Now he wishes he ___ more.
  a. studied
  b. had studied

   

 17. ___ he is right or wrong does not concern us.
  a. Whether
  b. If

   

 18. It's mandatory that he ___ there on time.
  a. is
  b. be

   

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.861.497
Thành viên mới nhất:
tranghuyen21042005
Đang trực tuyến: 275

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm trước 13/03

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 23/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 28/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 25/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký