Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

Various Questions I - Trình độ: Dễ

Click the answer buttons to see the answers.

 

 1. As ___, he forgot to bring his notebook to school.
  a. usual
  b. usually

   

 2. He speaks neither English __ French.
  a. or
  b. nor

   

 3. ___ do you call that in English?
  a. How
  b. What

   

 4. The teacher explained ___
  a. the lesson to the student.
  b. the student the lesson.

   

 5. He was charged ___ murder.
  a. with
  b. for

   

 6. The storm prevented ___ on a picnic.
  a. us to go
  b. us from going

   

 7. The students have no difficulty ___ the exercise.
  a. in doing
  b. to do

   

 8. The committee comprises ___ with widely different views.
  a. men
  b. of men

   

 9. A man's concept of liberty is different from ___.
  a. a woman
  b. a woman's

   

 10. He objects ___ treated like a child.
  a. to be
  b. to being

   

 11. I ___ here for three years.
  a. am teaching
  b. have been teaching

   

 12. a. Can you give me ___ details, please?
  a. further
  b. farther

   

 13. Hijacking is considered a ___ serious crime than kidnapping.
  a. more
  b. most

   

 14. Does he ___ his mother or father?
  a. resemble to
  b. resemble

   

 15. The boy ___ father is a famous scientist has won the prize.
  a. whose
  b. who's

   

 16. ___ is a great virtue.
  a. The wisdom
  b. Wisdom

   

 17. He typed ___
  a. the report carefully.
  b. carefully the report

   

 18. ___ he didn't like her, he invited her out.
  a. However
  b. Although

   

 19. We ___ the pictures on the wall.
  a. hung
  b. hanged

   

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.861.497
Thành viên mới nhất:
tranghuyen21042005
Đang trực tuyến: 275

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm trước 13/03

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 23/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 28/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 25/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký