Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

The World Cup - Trình độ: Dễ

Click the answer button to see the answer.
 1. The acronym FIFA ___ Federation International de Football Association.
  a. stays for
  b. stands for
  c. strikes for

   

 2. FIFA ___ in Paris on May 21st, 1904.
  a. was founded
  b. was found
  c. was funded

   

 3. The FIFA World Cup is the ___ single-sport event.
  a. world largest
  b. world's largest
  c. world's larger

   

 4. Except during the war years, the World Cup event ___ every four years since 1930.
  a. takes place
  b. took place
  c. has taken place

   

 5. ___ sports event of the modern era has won the popularity of the World Cup.
  a. No others
  b. No other
  c. Not others

   

 6. The first World Cup ___ in Uruguay in 1930.
  a. was held
  b. was hold
  c. was being held

   

 7. Jules Rimet, the third president of FIFA, takes the credit ___ the idea of ___ the world's best national football teams to decide the world champions.
  a. of, gather
  b. for, gather
  c. for, gathering

   

 8. In the 15 tournaments ___ , only six countries have become the world champions: Brazil, Germany, Italy, Argentina, Uruguay and England.
  a. to date
  b. dating
  c. date

   

 9. In 1994, Brazil became the cup-holder ___ the ___ time.
  a. for, four
  b. in, fourth
  c. for, fourth

   

 10. ___ two World Cup trophies in the 65-year history of the tournaments.
  a. There has been
  b. There have been
  c. There had been

   

 11. The first World Cup trophy was ___ by the French sculptor Abel Lafleur.
  a. desired
  b. designated
  c. designed

   

 12. Abel Lafleur created Jules Rimet statuette ___ gold ___ a base ___ semi-precious stones.
  a. with, in, of
  b. in, on, of
  c. with, on, of

   

 13. Jules Rimet Cup was awarded ___ Brazil after ___ third World Cup triumph in Mexico in 1970.
  a. to, his
  b. for, its
  c. to, its

   

 14. In 1983 Jules Rimet Cup was stolen in Brazil and ___ .
  a. must not be recovered
  b. could not be recovered
  c. should not be recovered

   

 15. The Brazilian Football Association replaced Jules Rimet Cup ___ a replica.
  a. with
  b. in
  c. for

   

 16. The second official World Cup trophy has been in use ___ 1974.
  a. since
  b. in
  c. for

   

 17. Today's official World Cup trophy ___ the possession of the FIFA.
  a. remained
  b. is remaining
  c. remains

   

 18. Nowadays the winners ___ the World Cup are awarded a replica ___ the trophy.
  a. in, of
  b. on, of
  c. of, of
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.861.497
Thành viên mới nhất:
tranghuyen21042005
Đang trực tuyến: 275

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm trước 13/03

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 23/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 28/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 25/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký