Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

The Titanic - Trình độ: Dễ

Click the answer button to see the answer.
 1. The Titanic ___ in Belfast (Ireland).
  a. had been built
  b. was built
  c. was being built

   

 2. The Titanic represented the ___ word in ocean-going science and luxury.
  a. last
  b. latter
  c. late

   

 3. The ship started ___ maiden voyage on April 10th, 1912.
  a. her
  b. your
  c. it

   

 4. The Titanic ___ an iceberg and ___ on the night of April 14th, 1912.
  a. striked, sank
  b. struck, sank
  c. struck, sunken

   

 5. One of the Titanic's distinguishing features ___ that it was ___.
  a. was, unsinkable
  b. was, nonsinkable
  c. were, unsinkable

   

 6. It's believed that of the 2,224 people ___ board, about 1,500 did not survive.
  a. in
  b. at
  c. on

   

 7. On the lifeboats there was ___ for half of the passengers.
  a. enough room to only
  b. enough only room
  c. only enough room

   

 8. The great majority of the passengers ___ survived were traveling first class.
  a. whom
  b. who
  c. which

   

 9. Women and children were given priority ___ men when the lifeboats were lowered into the sea.
  a. to
  b. over
  c. on

   

 10. Nobody ___ that this was the greatest marine disaster of all time.
  a. must deny
  b. can deny
  c. has to deny
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.861.497
Thành viên mới nhất:
tranghuyen21042005
Đang trực tuyến: 275

Giảm: 1,300,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Phát âm cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm trước 13/03

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: 1,290,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Giao tiếp cơ bản 1 Tối 23/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,390,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

Ngữ pháp từ vựng cơ bản Tối 18/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,450,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC A (400-450+) Tối 28/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký

Giảm: còn 1,650,000đ

Cho học viên đăng ký lớp học:

TOEIC B (550-600+) Tối 25/5

của Trung tâm Offline TiếngAnh123

Áp dụng: Giảm 10% cho học viên đăng ký sớm

LH ngay số điện thoại: 0243.628.5993 để đăng ký