Trình độ :
Dễ
Trung bình
Khá

Multiple Choice - Trình độ: Dễ

Click the answer button to see the correct answer.

   

 1. There were ___ magazines in the convenience store.
  a. none
  b. no
  c. any

   

 2. The computational speed of computers ___ doubled in the last decade.
  a. have
  b. has
  c. will

   

 3. Would you please ___ me a cup of coffee.
  a. made
  b. got
  c. make

   

 4. He ___ me to go to the store and get some milk.
  a. told
  b. said
  c. spoke

   

 5. The dog walked ___ the road to find his master.
  a. alonge
  b. lone
  c. along

   

 6. Identical twins often appear exactly ___ .
  a. look
  b. alike
  c. like

   

 7. How ___ is it for a cup of soup?
  a. often
  b. many
  c. much

   

 8. At the end of the night the girls were fast ___ .
  a. asleep
  b. sleeping
  c. sleep

   

 9. By the time dinner began ___ bottles of milk had spoiled.
  a. double
  b. each
  c. both

   

 10. There was ___ much snow that school was canceled.
  a. size
  b. so
  c. such
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Bạn phải đăng nhập mới được đặt câu hỏi hoặc trả lời.
  8  
Video Chat www.abckid.vn
Nhập địa chỉ Email của bạn :
Sau khi đăng ký bạn hãy mở email
để kích hoạt
Tổng số thành viên: 2.897.755
Thành viên mới nhất:
nguyenxuanden
Đang trực tuyến: 456