Time : 2020-03-20 00:02:29
Điểm: 4/10
Dear Kyle,

Thanks for your letter and my parents are absolutely fine. I am sorry for the delayed response that I was busy with my project related to my graduation at that time. I wish I had sent this to you earlier.

Besides, Congratulations on your application at Wuhan University in China. How is the translation of the documents going? I hope your project has been smooth since we last spoke.

Because of my delay, I do not know your project has been finished or not. I am free with my time now, so let's send me those unfinished documents. I am very grateful for your compliments and your belief. I will edit it well as soon as possible to meet your deadline.

I would love to take you out for coffee to celebrate and we will have a careful discussion about those translations. What is a good time?

Take care.

Warm wishes,

Lee

Nhận xét của giáo viên :

Dear Kyle,

Thanks for your letter and my parents are absolutely fine bạn dùng từ nối and không hợp lý, 2 ý này không thể dùng quan hệ tương quan được. I am sorry for the delayed late response that because (dùng mệnh đề nguyên nhân chứ không phải mệnh đề quan hệ) I was busy with my project related to my graduation at that time. I wish I had sent this to you earlier.

Besides, Congratulations nên dùng cấu trúc của động từ congratulate sb on sth/ doing sth on your application at Wuhan University in China. How is the translation of the documents going? cô ấy đang nhờ bạn dịch hộ mà I hope your project has been smooth since we last spoke. dự án nào? nội dung này có vẻ không tập trung vào nội dung phản hồi

Because of my delay, I do not know your project has been finished or not?. I am free with my time now, so let's send me those unfinished documents. I am very grateful for your compliments and your belief. I will edit it well as soon as possible to meet your deadline.

I would love to take invite you out for coffee to celebrate and we will have a careful discussion about those translations. What is a good time?nên cụ thể thời gian mời và hỏi cô ấy có thể đến được không

Take care.

Warm wishes,

Lee

Nội dung thư phản hồi của bạn có sự mâu thuẫn và sự lan man nội dung. Mâu thuẫn ở chỗ: phần đầu bạn viết bạn phản hồi muộn nên không biết dự án đã xong chưa; phần sau bạn lại viết gửi tài liệu để bạn chỉnh sửa cho kịp deadline. Lan man ở chố: dự án. Hơn nữa, cách diễn đạt của bạn chưa được tốt lắm. Bạn hãy cố gắng nhiều hơn nhé.