Time : 2020-03-24 22:13:07
Điểm: 7/10
Hi Kyle,

Thank you for asking my parents health. My parents are fine. How are you and your parents? I always hope all goes well with your family.

To be honest, thank you so much for sharing with me your happiness. I am very happy to hear that your application has been accepted by Wuhan University. In fact, it is very difficult to be accepted into a famous school like Wuhan University, but you did. You are excellent. I admire you so much.

Thank you for trusting me, I will help you translate your entire documents into Chinese and send it to you before December 10 as per your request.

Hope everything is well with you. If you have any difficulties in translating documents, please do not hesitate to contact me. I am here to help you whenever you need.

Yours,
Lee

Nhận xét của giáo viên :

Hi Dear Kyle,

Thank you for asking my parents' (sở hữu cách) health. My parents are fine. How are you and your parents? I always hope all goes well with your family.

To be honest, thank you so much for sharing with me your happiness. I am very happy to hear that your application has been accepted by Wuhan University. In fact, it is very difficult to be accepted into a famous school like Wuhan University, but you did. You are excellent. I admire you so much.

Thank you for trusting me, and I will help you translate your entire documents into Chinese and send it them (dùng đại từ thay thế cho danh từ số nhiều) to you before December 10 as per your request. có thể thêm ý: mặc dù tài liệu khá dài (7 trang), nhưng bạn sẽ cố gắng dịch để gửi sớm.

Hope everything is well dùng tính từ sau tobe with you. If you have any difficulties in translating documents, please do not hesitate to contact me. I am here to help you whenever you need.

Yours,
Lee

 

NHìn chung, bạn phản hồi rõ ràng các nội dung phản hồi. Tuy nhiên, có 1 chi tiết bạn chưa phản hồi, đó là:

- Đánh giá tầm quan trọng của tài liệu này: nó quyết định việc được đi học thạc sĩ ở đại học Vũ Hán

- Quan điểm của bạn đối với việc nhờ công cụ hỗ trợ dịch của google: chỉ để tham khảo chứ bản dịch từ google dịch thường dịch word by word và không làm toát ý dịch được

Điểm: 7.5