Time : 2020-01-16 16:58:15
Điểm: 5/10
Dear Beth Scarlet,

I am very glad to receive your letter. Besides, I am writing this letter to respond to your complaint letter that you sent me about the noise during the past week. I would like to send my hearty apology to you for the inconvenience you suffered.

After reading your letter, I have been really aware of the problem. Having taken your advice, I have just taken my dog to a specialist. The result was that the dog had been depressed, as recently I have been very busy, so I have spent little time caring for him, even sometimes I starved him. It was also the reason why my dog has been bored and kept a far distance from me, even bitten and destroyed stuff. Therefore, I made up my mind to send it to a dog trainer within a week.

Finally, I beg for your understanding and forgiveness. I hope that you will excuse and I make sure that this situation will never happen again.

Yours sincerely,
Mr. Donald

Nhận xét của giáo viên :

Dear Beth Scarlet,

I am very glad to receive sorry when receiving (dùng từ biểu lộ cảm xúc đối với loại thư phản nàn này chưa đúng) your letter có thể dùng mệnh đề quan hệ để giải thích nội dung chính của thư. Besides, I am writing this letter to respond to your complaint letter that you sent me about the noise during the past week. I would like to send my hearty apology to you for the inconvenience you suffered.

After reading your letter, I have been really aware of the problem. Having taken your advice, I have just taken dùng quá khứ đơn, hành động xảy ra sau hành động khác trong quá khứ my dog to a specialist. The result was that the dog had been depressed, as recently I have been very busy, so I have spent little time caring for him, even sometimes I starved him rối ý, đã dùng mệnh đề nguyên nhân với as thì không dùng mệnh đề chỉ kết quả với so (đã dùng as thì không dùng so và ngược lại). It was also the reason why my dog has been bored and kept a far distance from me, even bitten and destroyed stuff. Therefore, I made up my mind to send it to a dog trainer within a week.

Finally, I beg for your understanding and forgiveness. I hope that you will excuse and I make sure that this situation will never happen again.

Yours sincerely,
Mr. Donald

Bạn viết bài từ mục đích với cảm xúc khi viết thư chưa đúng, hơn nữa các ý phản hồi còn sơ sài. Bạn cần chú ý các ý phản hồi như sau nhé:

- Hãy chia sẻ với cô ấy về những ảnh hưởng của tiếng chó sủa đến gia đình cô ấy như sau:

+ Ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy và con gái cô ấy

+ Việc thiếu ngủ làm cho cô ấy cẳng thẳng, mệt mỏi vào ngày hôm sau và ảnh hưởng xấu đến hiệu suất làm việc của cô ấy ở công ty

Điểm: 5.5