Time : 2018-12-10 17:32:47
Điểm: 6/10
Dear Ravi Menon,First of all, I am very glad to receive your letter. Really, it gives me a hand to reflect the attitude and the quality of our restaurant. Through your letter, our restaurant will be more quality and prestige than before.After reading your letter, I find out totally that what you mentioned in your letter was the fact. Our staffs resulted in a wide range of faults. Firstly, you booked the orders before but you still had to wait 45 minutes. Secondly, the menu is not enough of the requested dishes before. Moreover, the food is the poverty of quality. Besides, the staff has an impolite service attitude. I am very sorry for making these mistakes.As a result of having these mistakes, we will refund your money and invite you a free meal. We are sure that we will improve the quality of food, customer service attitude and we won't let these mistakes happen.


What I am hoping right now is that you you will continue to come to our restaurant and enjoy the food here.


Your faithfully,

The manager of the restaurant _ Dao Han

Nhận xét của giáo viên :

Dear Ravi Menon,

First of all, I am very glad to receive your letter. Really Actually, it gives me a hand to reflect bạn mới chỉ nhắc đến bức thư, chứ chưa nói đến nội dung thư, vậy nên nó không thể giúp bạn phản hồi ...được. Bạn nên diễn đạt ý những nhận xét và phản hồi của bạn về thái độ phục vụ của nhân viên, chất lượng món ăn ... giúp nhà hàng của chúng tôi cải thiện, thay đổi theo chiều hướng tốt hơn the attitude and the quality of our restaurant. Through your letter, our restaurant will be more quality and prestige dùng tính từ sau tobe than before.

After reading your letter, I totally find out totally that what you mentioned in your letter was the fact. Our staffs resulted in dùng từ caused/ had a wide range of faults. Firstly, you booked the orders before but you still had to wait 45 minutes. Secondly, the menu is not enough of the requested dishes before. Moreover, the food is in (dùng tính từ miêu tả sau tobe hoặc dùng cụm từ với giới từ) the poverty of quality. Besides, the staff has đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ nên dùng quá khứ đơn an impolite service attitude. I am very sorry for making these mistakes. bạn có nhắc đến lỗi của nhà hàng, của nhân viên song lại không giải thích được nguyên nhân của lỗi sai đó
 

As a result of having these mistakes, we will refund your money and invite you a free meal nên mời cụ thể ngày tháng, thời gian,địa điểm. We are sure that we will improve the quality of food, customer service attitude and we won't không viết tắt trong thư formal let these mistakes happen.


What I am hoping right now is that you you will continue to come to our restaurant and enjoy the food here.


Your faithfully,

The manager of the restaurant _ Dao Han

 

Bạn chưa giải quyết nguyên nhân của vấn dẫn dẫn đến sự phàn nàn của Ravi Menon về nhà hàng của bạn. Hơn nữa, cách bạn diễn đạt còn chưa được tốt lắm ở cách vận dụng ngữ pháp và thể hiện ý. Cố gắng nhiều hơn nữa nhé.

Điểm: 5.5