Time : 2021-09-30 19:34:18
Điểm: 5/10
Dear Jacky,
Thank you so much for your information.
I am very sorry to hear that you fell off your bike and broke your ankle. I have planed what to do together with you on Friday. But what a pity! Anyway, that is an accident which nobody wants to happen. You try to take a rest and keep fit to quickly recover your health.
It is very kind of you to call Shirley to go with me instead. I know we all have our own lives, there are many things to do and take care about. Therefore, it is not easy to meet each other . This is also a chance for me to meet her because we have not met each other recently. I will directly contact her to arrange for our plan on Friday.
We both will have a lovely evening for certain. You do not so worry about that. Health is the most important thing, as long as you are better and return to normal life we will have another opportunity to go to the theatre together. If you have any difficulty in moving or need any help, don’t hesitate to let me know. I will support you.
I wish you all the best.
Kate

Nhận xét của giáo viên :

Dear Jacky,
Thank you so much for your information nội dung gì? mục đích viết thư chưa rõ ràng.
I am very sorry to hear that you fell off your bike and broke your ankle. I have planned what to do together with you on Friday. But what a pity! diễn đạt cấu trúc câu rõ ràng với mệnh đề but Anyway, that is an accident which nobody wants to happen. You try to take a rest and keep fit to quickly recover your health.
It is very kind of you to call Shirley to go with me instead. I know we all have our own lives, there are many things to do and take care about. Therefore, it is not easy to meet each other . không cần thiết, thừa ý This is also a chance for me to meet her because we have not met each other recently. I will directly contact her to arrange for our plan on Friday.
Certainly, We both will have a lovely evening for certain. You do not so need to worry about that. Health is the most important thing, as long as you are better and return to normal life we will have another opportunity to go to the theatre together. If you have any difficulty in moving or need any help, don’t hesitate to let me know. I will support you.
I wish you all the best.
Kate

Bài viết của bạn cơ bản phản hồi được nội dung chính, song cách diễn đạt, chọn ý chưa tốt lắm. Bạn cần chú ý hơn cách diễn đạt và ý nhé. Hơn nữa, cần chú ý 1 số nội dung để hoàn thiện hơn bài viết nhé:

- Phản hồi về lịch trình của cô ấy: đưa con đi tới lớp học bơi để chuẩn bị cho gala dành cho môn thể thao này, sau đó chồng cô ấy sẽ đến đón và cô ấy sẽ đến đón bạn lúc 7h

- Bạn sẵn sàng ngồi uống cafe trong quán để đợi cô ấy trước khi vở kịch bắt đầu.

- Thông báo sẽ nói chuyện và hỏi thăm cô ấy về con của cô ấy Gemma khi gặp nhau ở rạp chiếu phim

- Hy vọng Jacky sẽ sớm hổi phục và hẹn gặp nhau sau