Time : 2021-09-18 19:41:23
Điểm: 4/10
Dear Mr. Mike Johnson,

I am writing to apologize to you and all gym customers about the state of the women's locker room at my facility.

I'm glad you wrote to me about the state of the gym. I'm glad you enjoyed using the fitness equipment and participating in my institution's group classes. I am very sorry that the common areas and toilets are not clean and not hygienic, and the fact that many times hair and dirt on the floor I think the staff is negligent or some other reason. That's why this situation happened, but anyway I apologize on behalf of the staff. If the failure to find toilet paper in the toilet usually happens at 5 pm, then I hope you stop blaming my staff because at this time, the number of customers entering the gym is very crowded so the staff just Having to greet customers and check out the restrooms is an overwhelming task. But I promise you, after this I will hire a few new employees.

As a famous sports complex, I promise you from now on I will put the needs and expectations of my customers at the heart of my business, especially the health of my customers.

To address these issues, I will alert my staff who are responsible for cleaning the changing rooms and I will increase the number of staff working during busy hours so they can check the toilet paper. hygiene and cleanliness of the toilet more often.

I hope you forgive this omission. But you know, in any profession, employees must really have a heart for the profession. If you know any students or workers who need a job and are interested in this profession, please recommend it to me, I will really appreciate it.

Yours sincerely,

Madam(name)

Nhận xét của giáo viên :

Dear Mr. Mike Johnson,

I am writing to apologize to you and all gym customers about the state of the women's locker room at my facility.mục đích chính là phản hồi thư phàn nàn, chứ không phải xin lỗi

I'm không viết tắt trong thư formal glad to hear that you wrote to me about the state of the gym. I'm glad to hear that you enjoyed using the fitness equipment and participating in my institution's group classes. I am very sorry that the common areas and toilets are not clean and not hygienic, and the fact that many times hair and dirt on the floor I think the staff is negligent or some other reason diễn đạt lại để làm rõ ý, chú ý ngữ pháp. That's why this situation happened, but anyway I apologize on behalf of the staff. If the failure to find toilet paper in the toilet usually happens at 5 pm, then I hope you stop blaming my staff because at this time, the number of customers entering the gym is very crowded so the staff just Having to greet customers and check out the restrooms is an overwhelming task rối ý, có quá nhiều ý trong câu, diễn đạt không rõ ràng. But I promise you, after this that I will hire a few new employees.

As a famous sports complex, I promise you that from now on I will put the needs and expectations of my customers at the heart of my business, especially the health of my customers.

To address these issues , I will alert my staff who are responsible for cleaning the changing rooms and I will increase the number of staff working during busy hours so they can check the toilet paper. không tách ý khi chưa hết ý hygiene and cleanliness of the toilet more often.

I hope you forgive this omission
word by word, dùng từ chưa đúng. But you know, in any profession, employees must really have a heart for the profession. If you know any students or workers who need a job and are interested in this profession, please recommend it to me, I will really appreciate it. không liên quan đến nội dung thư phản hồi

Yours sincerely,

  họ tên? Madam(name)

Bạn nắm được nội dung và yêu cầu đối với thư phản hồi, song bạn diễn đạt chưa được rõ ràng và cách giải quyết vấn đề chưa thuyết phục lắm. Bạn có thể tham khảo gợi ý sau để hoàn thiện ý hơn.

- Cám ơn thư phản ánh tình tình về khu vực vệ sinh và thay đồ của nữ ở phòng tập gym của bạn; đồng thời cám ơn sự quan tâm, yêu thích đối với phòng tập của bạn

- Xin lỗi vì đã để xảy ra tình trạng mất vệ sinh và thiếu giấy vệ sinh trong khu vực vệ sinh này

- Tìm hiểu sự việc: điều tra, xác nhận thông tin và tình trạng thực tế của phòng tập

- Cám ơn những ý kiến đóng góp giúp bạn thay đổi phòng tập: quan tâm đến nhu cầu, sự mong đợi của khách tập, đặc biệt là vấn đề sức khỏe ; quản lý nhân viên vệ sinh, tăng cường thêm nhân viên vệ sinh vào giờ cao điểm

- Xem xét kiến nghị đó để thay đổi tình trạng thực tế:

+ Quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe, nhu cầu,và sự mong đợi của khách đối với phòng tập

+ Quản lý nhân viên vệ sinh: sẽ nhắc nhở và có biện pháp khác để quản lý, yêu cầu nhân viên làm việc tốt hơn để khắc phục tình trạng bẩn ở khu vực thay đồ

+ Tăng cường thêm nhân viên vệ sinh vào giờ cao điểm để vệ sinh sạch sẽ hơn, đảm bảo đủ giấy vệ sinh cho khách tập

- Mong muốn khách tập thông cảm 1 lần nữa và hứa sẽ không để xảy ra tình trạng đó nữa