Time : 2021-08-21 22:23:27
Điểm: 7/10
Dear Ms.Mary Jones,

I am really happy when reading your letter and thank you so much for your compliment on our service.

Your satisfaction is a big motivation for us to grow our services much more. To be honest, in the beginning, I was so nervous about what style for your shop, but fortunately to know that you are interested in the color and the decoration.

Once again that your satisfaction is our honor. Therefore, no need to return any favor to us. But if any, we would really appreciate it if you could recommend our services to your friends. And should you need any supports from now on, we are willing to do.

Many thanks again for your feedback.

Faithfully,

Lee

Nhận xét của giáo viên :

Dear Ms.Mary Jones,

I am really happy when reading your letter and thank you so much for your compliments on our service.

Your satisfaction is a big motivation for us to grow our services much more. To be honest, in the beginning, I was so nervous about what style for your shop, but fortunately to know that dùng fortunately là trạng từ, theo sau bởi mệnh đề chứ không dùng to V you are interested in the color and the decoration. bổ sung thêm thông tin về phần mềm máy tính

Once again that your satisfaction is our honor. Therefore, no need to return any favor to us nên dùng mệnh đề chứ không dùng cụm từ . But if any, we would really appreciate it if you could chú ý dùng điều kiện loại 1,điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai recommend our services to your friends. And should you need any supports danh từ không đếm được from now on, we are willing to do.

Many thanks again for your feedback.


Thêm ý: chúc mừng cửa hàng sắp khai trương, chúc cho cửa hàng của cô ấy phát đạt
Faithfully,

Lee họ tên đầy đủ

Bạn cơ bản phản hồi rõ ràng nội dung chính của bài, song cần chú ý bổ sung thông tin cũng như 1 số lỗi ngữ pháp để bài viết tốt hơn.