Time : 2021-08-10 23:54:27
Điểm: 6/10
Dear Ms. Anne Acharya,

I am writing to notify you that I accept your resignation from Marketing Media company. To be honest, although I am sorry to let a talented employee like you go, I respect your decision, and I understand that you have thought a lot about this decision. Therefore, please trust yourself and go ahead with your choice.

In reality, although I still want you to stay working for our company, I cannot hinder your desires. I am so sorry when I cannot put forward a strategy to keep you in our company. Therefore, I feel sorry for the loss of a talented employee like you.

In fact, I have to thank you for being an employee for my company in the past 6 years. I saw many efforts from you, and your contribution is very big and I am very pleased with your contribution and effort. In the tough period of the company, you still have worked in my company and even have worked very hard. On behalf of the company, I would like to sincerely thank you for your contributions in the position that you have done during the past 6 years.

Again, thank you for your dedication to our company during the past 6 years. I hope your experience and your skills that you have gained during your time here will help your work in the future.

Best regards,
Mr. Don Cohen

Nhận xét của giáo viên :

Dear Ms. Anne Acharya,

I am writing to notify you that I accept your resignation from Marketing Media company chỉ rõ ngày chính thức nghỉ việc. To be honest, although I am sorry to let a talented employee like you go, I respect your decision, and I understand that you have thought a lot about this decision. Therefore, please trust yourself and go ahead with your choice.

In reality, although I still want you to stay go on working for our company, I cannot hinder your desires. I am so sorry when I cannot put forward a strategy to keep you in our company. Therefore, I feel sorry for the loss of a talented employee like you.

In fact, I have to thank you for being an employee for my company in the past 6 years. I saw many efforts from you, and your contribution is very big and I am very pleased with your contribution and effort. In the tough period of the company, you still have worked in my company and even have worked very hard. On behalf of the company, I would like to sincerely thank you for your contributions in the position that you have done during the past 6 years. quan trọng ở đoạn này là bạn phải chỉ ra được những đóng góp đối với công ty

Again, thank you for your dedication to our company during the past 6 years. I hope your experience and your skills that you have gained during your time here will help your work in the future.

Best regards,
Mr. Don Cohen

Bạn viết bài thể hiện được nội dung phản hồi chính đối với thư xin thôi việc, song bạn cần chú ý một số nội dung như sau để hoàn thiện bài viết hơn nhé:

- Mong muốn anh ấy bàn giao công việc trong trước thời gian nghỉ chính thức

- Thông báo tới anh ấy nếu có bất kì câu hỏi hoặc cần thêm thông tin nào thì liên hệ với phòng nhân sự