Time : 2021-07-29 15:51:21
Điểm: 5/10
Dear John Carlson,

We plan this just because we want the area you live in to be as comfortable as possible. We don't want to build buildings for any bad deeds. Before planning, we held many meetings and researched whether the project will affect the surrounding environment, atmosphere and inhabitants. You should rest assured that this shopping center project will not affect people's lives too much.

We will also provide you with the construction date, estimated construction and scale of the center as follows: Construction date will be on August 4th. We plan to build this center. on Boundary Road is located near GreenLake park as it will be located near the town center. Because it is a shopping center, the scale of the project falls to about 500 square meters of land and is 12 stories high.

Of course we will proceed to provide 2 car parks for everyone, each with an area of ​​​​50 square meters to make parking easier.

I hope you will agree with the above comments.

Best regards,

StrawStrawberry

Nhận xét của giáo viên :

Dear John Carlson,

We plan this cái gì? chưa có danh từ nên không rõ đối tượng just because we want the area you live in to be as comfortable as possible. We don't want to build buildings for any bad deeds có liên quan gì đến ý trước không?. Before planning, we held many meetings and researched whether the project will affect the surrounding environment, atmosphere and inhabitants. You should rest assured that this shopping center project will not affect people's lives too much.

We will also provide you with the construction date, estimated construction and scale of the center as follows: không dùng dấu dạng liệt kê khi viết Construction date will be on August 4th. We plan to build this center. không tách ý khi chưa hết ý on Boundary Road is located near GreenLake park dùng mệnh đề quan hệ as it will be located near the town center không phù hợp với ý trước. Because it is a shopping center, the scale of the project falls to about 500 square meters of land and is 12 stories high.chú ý cấu trúc về chiều cao và chiều rộng

Of course we will proceed to provide 2 car parks for everyone, each with has (động từ) an area of ​​​​50 square meters to make parking easier.

I hope you will agree with the above comments hy vọng dự án sẽ giúp khu vực này phát triển.

Best regards,

StrawStrawberry

Nhìn chung, bạn nắm được nội dung và yêu cầu phản hồi của đề bài, song có nhiều ý bạn diễn đạt chưa rõ ràng, thậm chí chưa chính xác ngữ pháp. Cố gắng hơn nhé.