Time : 2021-07-29 23:41:26
Điểm: 6/10
Dear Mr. John Carlson!
I am Dan, the developer of the building. Thank you for sending us this email and giving us your own opinion about the building , your opinion is helpful for us to develop the project.
I am so sorry for not announcing all of the resident about the plan of the building. Actually, The plan is still in the survey, therefore, I haven't announced yet. But I would like to give you some information about the plan.
According to the plan, the construction is going to be built for about 2 months from the begin of August to the end of September and the size of the building is going to be about 500 square meters .
I assure you that with our professional employee, the building will not affect the atmosphere and we will try to complete the building as soon as possible. And, we will definitely provide a wide car park for the customers who go to the building.
I hope you can understand us and I believe that the building will bring all the resident so many advantages.
Sincerely !
Dan Ngoc Huynh

Nhận xét của giáo viên :

Dear Mr. John Carlson!
I am Dan họ tên đầy đủ, the plan developer of the building. Thank you for sending us this email and giving us your own opinion about the building , your opinion which (dùng đại từ quan hệ thay thế cho danh từ your opinion) is helpful for us to develop the project.
I am so sorry for not announcing all of the residents danh từ số nhiều sau all about the plan of the building. Actually, The plan is still in the survey, therefore, I haven't không viết tắt trong thư formal announced yet. But I would like to give you some information about the plan.
According to the plan, the construction is going to be built for about 2 months from the begin of August to the end of September and the size of the building is going to be about 500 square meters.
I assure you that with our professional employee, the building will not affect the atmosphere and we will try to complete the building as soon as possible. And, we will definitely provide a wide car park for the customers who go to the building. Ở đoạn này, cần phản hồi thái độ của người dân nơi này: biết là có dự án thay đổi không khí yên bình của người dân thì họ chưa thể tiếp nhận ngay được, song cần thuyết phục người dân về kế hoạch này cùng với những lợi ích mang lại: mang lại sự phát triển cho khu vực và mang lại việc làm cũng như phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân
I hope you can understand us and I believe that the building will bring all the resident so many advantages cần chỉ rõ hơn các thuận lợi.
Sincerely, !
Dan Ngoc Huynh

Bài viết của bạn cơ bản phản hồi được nội dung chính, song các ý chưa thực rõ ràng. Cố gắng hoàn thiện các ý như đã gợi ý nhé.