Time : 2021-02-19 09:13:13
Điểm: 2/10
Dear Sherin,

I'm a police officer of local and I had received your letter. After had read it, I understood the trouble you got. Such a pity! Perhaps you were worry about it. But don't worry, we'll base on informations that you gave us to remake a alternative identification card for you. We have tried to complete it and inform you as soon as we can. Guarantee subject's right is our responsibility!

Good luck!

Unamed police officer

Nhận xét của giáo viên :

Dear Sherin,

I'm a police officer of local and I had received dùng quá khứ đơn đối với hành động xảy ra và hoàn tất trong quá khứ your letter. After had Ving sau giới từ after read it, I understood the trouble you got. Such a pity! văn phong giao tiếp Perhaps you were worry worried (dùng như tính từ) about it. But don't worry, we'll base on informations danh từ không đếm được không có hình thức số nhiều that you gave us to remake an (trước nguyên âm) alternative identification card for you. We have tried to complete it and inform you as soon as we can. Guarantee subject's right cụm danh động từ Ving làm chủ ngữ is our responsibility!

Good luck!

Unamed police officer

Closing?

Signature?

Bạn viết chưa hoàn thiện cấu trúc thư, và bạn đang hiểu sai vấn đề: không phải yêu cầu tìm kiếm mà là đề nghị xác nhận việc mất thẻ sinh viên. Hơn nữa, hãy chú ý văn phong viết thư formal: không dùng văn phong giao tiếp, không viết tắt, và đồng thời hãy chú các cấu trúc câu, ngữ pháp về thì nhé, về danh động từ nhé. Bạn cần viết thư tới Sherin Emma với cương vị là 1 cảnh sát để phản hồi thư trình báo mất thẻ sinh viên và xin chứng thực mất thẻ sinh viên như sau:

Opening: Dear Sherin Emma,

Body:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi biết Sherin Emma mất thẻ sinh viên

- Phản hồi thời gian xảy ra sự việc: 4-7 giờ ngày 21/2 ở sân vận động nơi diễn ra buổi hòa nhạc

- Đánh giá cao việc cô ấy đã nỗ lực tìm kiếm và mong muốn ai đó nhặt được và trả lại cho cô ấy

- Phản hồi mục đích xin cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên của cô ấy (để xin cấp thẻ mới): tên, mã số, trường học và giá trị của thẻ là chính đáng

- Yêu cầu về thủ tục cũng như trình tự cấp giấy chứng thực mất thẻ sinh viên cho cô ấy, yêu cầu cô ấy làm theo:

+ Tờ khai

+ Thời gian bao lâu

...

- Có lịch hẹn cụ thể

Closing: Yours Sincerely,

Signature: chữ kí