Time : 2021-02-23 01:22:50
Điểm: 5/10
Dear Ms. Sherin Emma,

I am so sorry to hear about your problem. After reading your letter, I highly appreciate your meticulous reporting on the details that happened which help me the basis to instruct you to do the procedures to issue a copy ID card in order that you can apply for a new ID. Hence, I would like to inform you of some simple steps to obtain a copy ID.

First, you can come here in person to fill in the application form for applying for a replacement ID or you may download the application form on our website(www: police station US. com). After that, you send us 3 pictures with size of 3x4 and submit it to us.

Second, we will check your form whether you filled it out correctly. If you fill out the form correctly and completely, we will ask you to come into the room to take your fingerprints. In the case, if you make the mistakes, we will give you a new sheet and show you how to fill it out.

Third, your old ID card will be locked on the system of management when you get a new copy ID. The copy ID card will be issued within 5 days from the date of submitting your application.

Finally, I hope the detailed instruction above is clear enough for you. If you have any other questions or need our help, please do not hesitate to ask me. I am ready to welcome your questions .

Best regards,
Jessica Qureshi
The police officer

Nhận xét của giáo viên :

Dear Ms. Sherin Emma,

I am so sorry to hear about your problem. After reading your letter, I highly appreciate your meticulous reporting dùng danh từ report on the details that happened, (which ở đây dùng là từ nối thay thế cho cả mệnh đề đứng trước, nên lưu ý dấu , nhé và chia động từ theo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít) which helps me the basis to instruct you to do the procedures to issue a copy ID card in order that you can apply for a new ID. Hence, I would like to inform you of some simple steps to obtain a copy ID.

First, you can come here in person to fill in the application form for applying for a replacement ID or you may download the application form on our website(www: police station US. com). After that, you send us 3 pictures with size of 3x4 and submit it to us.

Second, we will check your form whether you filled dùng thì hiện tại, hành động này chưa xảy ra và kết hợp với will V khi dùng mệnh đề trạng ngữ nhé it out correctly. If you fill out the form correctly and completely, we will ask you to come into the room to take your fingerprints. In the case, if you make the mistakes, we will give you a new sheet and show you how to fill it out.

Third, your old ID card will be locked on the system of management when you get a new copy ID. The copy ID card will be issued within 5 days from the date of submitting your application.

Finally, I hope the detailed instruction above is clear enough for you. If you have any other questions or need our help, please do not hesitate to ask me. I am ready to welcome your questions .

Best regards,
Jessica Qureshi
The police officer

Bạn viết bài rất tốt đối với quy trình làm lại chứng minh thư, song lại không phản hồi đúng nội dung của bài này: chứng thực việc mất thẻ sinh viên để cho cô ấy có thể xin cấp lại ở trường đại học.

P/S: Câu hỏi của bạn:

Giống như mất chứng minh thư, khi làm lại thì bạn cần xin xác nhận, chứng thực mất CMT của cơ quan có thẩm quyền, thì việc mất thẻ sinh viên cũng vậy. Mục đích của việc chứng thực này để tránh trường hợp kẻ xấu lợi dụng để làm vào mục đích khác.