Time : 2020-12-13 22:38:51
Điểm: 4/10
Dear Sameed Qureshi,

I'm regret when I hear about your circumstance. It is a serious problem that you have encountered during practicing in the football ground. Are you recovered from dehydration?

To improve the working condition faucet of the football ground, I will ask for workers to come there to check and fix it immediately. I have temporary solution that is proving freely bottles of water for your football team while practicing until the system of faucet is fixed.

Hope your health will be quickly recovered as well as your football team will gain your target.

Thanks and best wishes,

Michelle

Nhận xét của giáo viên :

Dear Sameed Qureshi,

I'm regret không viết tăt svaf không dùng tobe trước động từ thường ở hiện tại đơn when I hear about your circumstance hoàn cảnh nào, cần làm rõ. It is a serious problem that you have encountered during practicing in the football ground. Are you recovered dùng thể chủ động from dehydration?

To improve the working condition faucet of the football ground, I will ask for workers to come there to check and fix it immediately. I have temporary solution that is proving freely bottles of water for your football team while practicing until the system of faucet is fixed.

Hope your health will be quickly recovered as well as your football team will gain your target.

Thanks and best wishes regards,

Michelle

Bài viết của bạn còn sơ sài, chưa làm rõ tình trạng của Sameed Qureshi dẫn đến phải nhập viện, cũng như tìm hiểu tụực trạng cũng như nguyên nhân hỏng vòi nước.Hãy chú ý các vấn đề đó để bài viết hoàn thiện hơn nhé.

Điểm: 5