Time : 2020-09-18 16:08:25
Điểm: 4/10
Dear Mr. Lee,

I hope you are doing well. Regarding the issue of the Omega Music Group not being able to use the community hall, I am truly sorry for this inconvenience. As you might have been informed, the city hall's reconstruction process will commence at the start of October and will not finish until the end of November. As the local council has arranged everything for this reconstruction, I'm afraid the decision cannot be reversed

However, in the mean time, I can introduce you to the Croyfox hall's manager, Mr. Vicary. And if necessary, I can always arrange a meeting for you. The hall is surprisingly spacious; the gentleman is affable and helpful. Perhaps the group might be interested in the idea of a temporary change in location.

Again, I immensely admire the contribution of your group to our community and I've been trying to the best of my ability to help facilitate the group activities. In case you and the group want my help, I want you to know that I'm more than happy to help. And finally, I look forward to having the Omega Music Group meeting at the city hall soon.

Kind regards,

Andrew Ross

Nhận xét của giáo viên :

Dear Mr. Lee,

I hope you are doing well. nên thể hiện rõ ràng hơn mục đích viết thư thay vì chỉ hỏi thăm Regarding the issue of the Omega Music Group not being able to use the community hall, I am truly sorry for this inconvenience. As you might have been informed, the city hall's reconstruction process will commence at the start beginning of October and will not finish until at the end of November. As the local council has arranged everything for this reconstruction, I'm afraid the decision cannot be reversed nên diễn đạt ý: do đó, chúng tôi đã đưa ra quyết định tạm dừng mọi hoạt động ở hội trường, trong đó có việc luyện tập nhạc của nhóm nhạc của bạn. Sau khi chúng tôi hoàn thiện việc xây dựng, chúng tôi sẽ để bạn tiếp tục luyện tập nhạc ở đây.

However, in the mean time thêm ý: để việc luyện tặp nhạc của nhóm nhạc không bị gián đoạn, I can introduce you to the Croyfox hall's manager, Mr. Vicary. And if necessary, I can always arrange a meeting for you. The hall is surprisingly spacious; the gentleman is affable and helpful. Perhaps the group might be interested in the idea of a temporary change in location.

Again In fact, I immensely admire the contribution of your group to our community and I've been trying to the best of my ability to help facilitate the group activities cần làm rõ sự đóng góp cho cộng đồng mà bạn đã đề cập ở vế trước. In case you and the group want my help, I want you to know that I'm more than happy to help diễn đạt lại để làm rõ ý. And finally, I look forward to having seeing the Omega Music Group meeting at the city hall soon.

Kind regards,

Andrew Ross

Bạn tìm ra nguyên nhân để giải thích cho vấn đề nhóm nhạc không thể tiếp tục sử dụng hội trường công để luyện tập nhạc khá thuyết phục. Tuy nhiên, bài viết của bạn thiếu sự mạch lạc, bởi cách mà bạn chuyển ý và diễn đạt chưa tốt lắm. Hãy cố gắng hơn nhé.