Time : 2020-09-17 23:59:13
Điểm: 3/10
Dear Timothy Lee,

I am Ross, the manager of the Musical Event Organization. I am willing to reply your letter inquiring information about your using the community hall for the purpose of practising music.

First of all, I thank you so much when you choose our banquet hall to organize musical concerts, as well as organize them on different occasions in our city for free to raise funds for humanitarian causes, apart from attending community welfare programmes. All of us hats off to you! What a great performance! I highly appreciate your Omega Music Group achievement, as well as your humanitarian when you helpled many young teenagers so they can also become some expert musicians in the near future. Besides, truly speaking, we know that all of your outdoor activies uplifting the comunity's spirit. Once again, I really cannot thank you enough for what you have done.!

However, I am very sorry to say that I cannot allow your group to keep using the hall. Unluckyly, my daughter has just had cancer for 5 days. In fact, she cannot stand the noises from the music practising anymore. They will disturb my daughter.

Why do not you try to ask some others to use the hall? To be honest, I am so sorry your music group.

Finally, if you need further information, please do not hesitate to contact me.

Yours faithfully,

Ross

Nhận xét của giáo viên :

Dear Timothy Lee,

I am Ross, the manager of the Musical Event Organization không đúng vai trò của người viết. I am willing to reply your letter inquiring information about không đúng mục đích của thư đề bài, chú ý cách dùng từ và diễn đạt your using the community hall for the purpose of practising music.

First of all, I thank you so much when you choose our banquet hall to organize musical concerts mục đích sử dụng hội trường để luyện tập chứ không phải tổ chức sự kiện, as well as organize them lặp ý organize ở câu trước on different occasions in our city for free to raise funds for humanitarian causes, apart from attending community welfare programmes. All of us hats off to you! What a great performance diễn đạt! I highly appreciate your Omega Music Group achievement, as well as your humanitarian dùng danh từ sau tính từ sở hữu when you helpled many young teenagers, so they can also become some expert musicians in the near future. Besides, truly speaking, we know that all of your outdoor activies uplifting động từ chính ở mệnh đề danh ngữ chia ở hiện tại đơn the comunity's spirit. Once again, I really cannot thank you enough for what you have done.! diễn đạt lại để làm rõ ý

However, I am very sorry to say that I cannot allow your group to keep using the hall. Unluckyly chính tả, my daughter has just had cancer for 5 days. In fact, she cannot stand the noises from the music practising anymore. They will disturb my daughter. nguyên nhân từ chối không thuyết phục

Why do not you try to ask some others to use the hall? làm rõ ý To be honest, I am so sorry your music group.

Finally, if you need further information, please do not hesitate to contact me.

Yours faithfully,

Ross

Bài viết của bạn viết không đúng cương vị của người viết và không đúng mục đích của thư đề bài cho nên phản hồi không chính xác và thuyết phục. Hơn nữa, các câu bạn diễn đạt còn sử dụng word by word. Hãy chú ý luyện viết nhiều hơn nhé. 

Bạn cần viết thư tới Timothy Lee với cương vị là Mr.Ross để phản hồi thư đề nghị xem xét lại quyết định không cho ban nhạc Omega Music Group tiếp tục luyện tập ở hội trường công như sau:

- Cám ơn bức thư cho biết suy nghĩ, cảm xúc trước quyết định không cho ban nhạc Omega Music Group tiếp tục luyện tập ở hội trường công

- Giải thích lý do đưa ra quyết định đó

- Nhận xét, quan điểm về những kế hoạch, mục đích của bạn nhạc khi sử dụng hội trường công

+ Giúp đỡ học sinh trung học luyện nhạc để có thể trở thành chuyên gia âm nhạc

+ Tổ chức các buổi hòa nhạc miễn phí trong thành phố để gây quỹ nhân đạo bên cạnh các chương trình phúc lợi

+ Nâng cao tinh thần cộng đồng

- Xem xét đề nghị của đại diện ban nhạc: cho phép họ luyện nhạc vào buổi tối khác trong tuần nếu thứ 2 và thứ 4 không được

- Đồng ý xem xét lại quyết định của mình hay không và giải thích nguyên nhân cụ thể

- Hy vọng ban nhạc sẽ tiếp tục phát triển hơn các dự án của mình vì cộng đồng