Time : 2020-09-18 08:59:15
Điểm: 3/10
Dear Mr.Lee
My grandmother has passed away for a day which leads to not attempting to restrict the panic by myself. As a result of this, I made a decision careless that your group is not allowed to use the community hall for the purpose of practicing music.
In my opinion, your spirit of practicing music is absolutely admirable. Moreover, I am really appreciate that you are willing help adolescents to become expert musicians in the future.In addition,I am impressed that you are execellent at organizing concert because they give high school students an opportunity for them to do their best in their talent and also raise fund for humanitarian causes which is voluntary.
I appologized for not making a decision carefully,Actually, you are permitted to use community hall for the purpose of practising musice.I am only free on the weekend.
Yours Respectfully
Ross

Nhận xét của giáo viên :

Dear Mr.Lee họ tên đầy đủ,
My grandmother has passed away for a day which leads to not attempting to restrict the panic by myself. nguyên nhân của vấn đề không thuyết phục As a result of this, I made a decision careless tính từ trước danh từ trong cụm từ that your group is not allowed to use the community hall for the purpose of practicing music.
In my opinion, your spirit of practicing music is absolutely admirable. Moreover, I am không dùng tobe trước động từ thường really appreciate that you are willing to help adolescents to become expert musicians in the future.In addition,I am impressed thiếu giới từ để nối với mệnh đề danh ngữ that you are execellent at organizing concerts because they you give high school students an opportunity for them to do their best in express/ show their talent and also raise fund for humanitarian causes which is voluntary.dùng mệnh đề quan hệ với từ nối which, thay thế cho cả mệnh đề đứng trước
I appologized for not making a decision carefully,Actually, you are permitted to use community hall for the purpose of practising musice chính tả.I am only free on the weekend.
Yours Respectfully,
Ross

Bạn chưa hiểu bản chất của vấn đề nên cách triển khai ý và giải quyết vấn đề của bạn chưa thuyết phục, và thậm chí chưa có mục đích viết thư rõ ràng. Bạn cần viết thư tới Timothy Lee với cương vị là Mr.Ross để phản hồi thư đề nghị xem xét lại quyết định không cho ban nhạc Omega Music Group tiếp tục luyện tập ở hội trường công như sau:

- Cám ơn bức thư cho biết suy nghĩ, cảm xúc trước quyết định không cho ban nhạc Omega Music Group tiếp tục luyện tập ở hội trường công

- Giải thích lý do đưa ra quyết định đó

- Nhận xét, quan điểm về những kế hoạch, mục đích của bạn nhạc khi sử dụng hội trường công

+ Giúp đỡ học sinh trung học luyện nhạc để có thể trở thành chuyên gia âm nhạc

+ Tổ chức các buổi hòa nhạc miễn phí trong thành phố để gây quỹ nhân đạo bên cạnh các chương trình phúc lợi

+ Nâng cao tinh thần cộng đồng

- Xem xét đề nghị của đại diện ban nhạc: cho phép họ luyện nhạc vào buổi tối khác trong tuần nếu thứ 2 và thứ 4 không được

- Đồng ý xem xét lại quyết định của mình hay không và giải thích nguyên nhân cụ thể

- Hy vọng ban nhạc sẽ tiếp tục phát triển hơn các dự án của mình vì cộng đồng