Time : 2020-09-29 16:02:56
Điểm: 3/10
Dear Riya Nagpal,
The first thing want to say with you that I really apologize for this errors of my managment. Of course, I also thank alot about your feedback about the problems you are faced with.
After received your Email, I clarified this incident already. This short coming come from Human resources department. They did not talk clearly your work-schedule with your supervisor. From tomorrow, you will work as original contract terms. The time that you work more than as in the contract, I announced with HR department will pay with you in the next salary period. Besides, because of unusually busy of the person you mention that come work late, so your suppervisor let him come late in some days. He will work as before schedule in the next week.
If you have any problems in your work, I hope that you will early present with me to promptly handle. I hope that this solution will satisfied with yours and you can assure to continue working without any effect to your studies.
Thank you for your all opinion!
Best regards!

Nhận xét của giáo viên :

Dear Riya Nagpal,
The first thing I want to say with to you is that I really apologize for this errors of my managment không đúng cấu trúc ngữ pháp của 1 câu kết hợp với mệnh đề danh ngữ . Of course, I also thank alot about your feedback about the problems you are faced with.
After received dùng Ving sau giới từ your Email, I clarified this incident already. This short coming comes chia động từ theo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít from Human resources department. They did not talk clearly your work-schedule with your supervisor nguyên nhân không hợp lý. From tomorrow, you will work as original contract terms. The time that you work more than as in the contract, I announced with HR department will pay with you in the next salary period diễn đạt lại, chú ý cấu trúc ngữ pháp. Besides, because of unusually busy dùng cụm danh từ of the person you mention that come work late?, so đã dùng because of rồi không dùng so your suppervisor let him come late in some days. He will work as before schedule in the next week.
If you have any problems in your work, I hope that you will early present with me to promptly handle. I hope that this solution will satisfied động từ nguyên thể sau will with yours and you can assure to continue working without any effect to your studies.
Thank you for your all opinion!
Best regards!

CHữ kí?

Bạn diễn đạt và vận dụng ngữ pháp vào bài không chính xác nên chưa thể hiện được nội dung thư phản hồi. Hãy chú ý luyện viết nhiều hơn nữa. Bạn cần viết thư tới Riya Nagpal với cương vị là Mr. Patrick để phản hồi về thư đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng làm việc bán thời gian của anh ấy như sau:

- Thể hiện thái độ lấy làm tiếc khi nhận được thư phản ảnh về những vấn đề mà anh ấy đang gặp phải khi làm công việc vận hành máy tính bán thời gian ở văn phòng của bạn

- Tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề:

+ Ca làm của anh ấy từ 2h đến 6h tối nhưng anh ấy lại phải làm đến tận 10 giờ

+ Theo hợp đồng làm việc, anh ấy không phải làm thứ 6 nhưng quản lý của anh ấy lại bắt anh ấy làm cả thứ 6

- Bày tỏ sự hối tiếc khi anh ấy đã phải bỏ lỡ bài giảng trên lớp của anh ấy bởi sự việc trên và thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc học của anh ấy trong tương lai

- Đánh giá cao thái độ và trách nhiệm trong công việc của anh ấy và sẽ giải quyết vấn đề để anh ấy không phải nghỉ việc

- Hướng giải quyết: nói chuyện với người quản lý của anh ấy về vấn đề thời gian làm việc và sẽ không thể để xảy ra tình trạng đó nữa