Time : 2020-09-04 01:33:18
Điểm: 4/10
Dear Andy Moore,
I am reading your letter.Thank you so much for giving me a lot of compliments. It is kind of you to make remark on holding this annual executive conference of year that I do quite successfully..You know my CEO is very happy .Because I choose a suitable theme.to help all of the attendees show their opinions .What about place to organize .I also ask some my friends , They introduce me some famous places for example Da Nang , Vung Tau , Ho Chi Minh city .....etc But I select Hue where everyone can arrive easily.After conference I think everything is good .I am very happy to have a friend as you .I will pay attention in organizing other events .Especially if you have any eventss .Please tell me .I will be ready to help you .I hope you are also doing excellent .
Your sincerely,


Jeremy.

Nhận xét của giáo viên :

Dear Andy Moore,
I am reading your letter.không cần thiết Thank you so much for giving me a lot of compliments. It is kind of you to make remark on holding this annual executive conference of year that I do quite successfully..You know my CEO is very happy .Because I choose a suitable theme.to help all of the attendees show their opinions không tách ý khi chưa hết ý.What about place to organize .I also ask some my friends , They introduce me some famous places for example Da Nang , Vung Tau , Ho Chi Minh city .....etc But I select Hue where everyone can arrive easily không liên quan đến nội dung thư phản hồi.After conference I think everything is good .I am very happy to have a friend as like you .I will pay attention in organizing other events .Especially if you have any eventss .Please tell me cùng câu điều kiện.I will be ready to help you .I hope you are also doing excellent .
Your sincerely,


Jeremy.

Bạn triển khai những ý đầu khá tốt, song các ý sau lại lạc đề sang nội dung khác về địa điểm, về mối quan hệ của người gửi và người viết. Và hơn nữa, chưa thể hiện rõ nội dung về chủ đề, địa điểm --> tại sao chọn chủ đề đó, địa điểm đó và chưa đủ nội dung về việc tổ chức các sự kiện khác như thể thao giữa các phòng ban hàng năm và các chuyến dã ngoại hàng năm của công ty --> phản hồi bạn có thích và đồng ý hay không. Hãy hoàn thiện các nội dung đó nhé.