Time : 2020-06-23 14:56:02
Điểm: 4/10
Dear Adam,
I am very happy to receive your letter. First of all, I hope your family are doing well.
As you know, my book has just published and no word can express my exciting. You are one of thirty people who I sent my first book with my special signature.
Thank you so much for spending your time to read my book. You are big fan of novel and you also have huge amounts knowledge of it. There for, your command to my book is very important for me. More time, I want to send my sincere thank for your compliment about narrator, caption,.. It make me more confident and pround of my book.
I have just completed my second book. I contact it with this letter and hope you enjoy it.
Best wishes
Charles


Nhận xét của giáo viên :

Dear Adam,
I am very happy to receive your letter. First of all, I hope your family are doing well.
As you know, my book has just been (dùng thể bị động của hiện tại hoàn thành) published and no word can express my exciting dùng danh từ sau tính tuwff sở hữu. You are one of thirty people who I sent gave (tặng) my first book with my special signature.
Thank you so much for spending your time to read dùng Ving với cấu trúc spend my book. You are big fan of novel and you also have huge amounts knowledge of it thank you for that. There for chính tả, your command dùng từ sai nghĩa to my book is very important for to me. More time dùng từ nối moreover, I want to send my sincere thanks for your compliment about narrator, caption,.. It make me more confident and pround of my book.không tách ý mà dùng mệnh đề quan hệ với từ nối which
I have just completed my second book. I contact it with this letter and hope you enjoy it. lan man nội dung
Best wishes,
Charles

Nhìn chung, bạn nắm được yêu cầu và nội dung của bài. Tuy nhiên, bạn cần xem lại cách viết chính tả, dùng từ và cấu trúc để viết bài hoàn thiện hơn. Bạn cũng cần chọn lọc ý khi viết cho phù hợp nội dung nhé.

Bạn cũng có thể viết phản hồi các chi tiết như sau để hoàn thiện bài viết hơn:

- Chia sẻ về quá trình viết sách của bạn về: (trên cơ sở nhận xét ở thư đề bài)

+ Nhân vật

+ Cốt truyện, nội dung

+ Tranh ảnh minh họa