Time : 2020-06-23 05:35:14
Điểm: 3/10
Dear Adam,

Thank you very much for your congratulation on my first book which was published and how much you feel impressed.

I am so happy to be shared that you have already read my book and like it. Moreover, I am pretty grateful to receive the sincere feedback from you. That make me more confident to write another.

Actually, I planned to write a second book. I will let you know when I complete it.

Once again, thank you so much.
Best wishes,

Charles

Nhận xét của giáo viên :

Dear Adam,

Thank you very much for your congratulation good comments/ impression on my first book which was published and how much you feel impressed.

I am so happy to be shared hear that you have already read my book and like it. Moreover, I am pretty grateful to receive the sincere feedback from you. That make me more confident to write another. không tách ý mà dùng mệnh đề quan hệ với từ nối which

Actually, I planned to write a second book. I will let you know when I complete it.

Once again, thank you so much.
Best wishes,

Charles

Bạn viết bài còn khá sơ sài về nội dung phản hồi lời khen ngợi cuốn sách. Bạn cần viết thư tới Adam Fuller với cương vị là Charles để phản hồi về thư khen ngợi cuốn sách đầu tay của bạn cũng như thư cảm ơn cuốn sách mà bạn đã tăng anh ấy như sau:

- Cám ơn thư khen ngợi cuốn sách đầu tay của bạn

- Chia sẻ về cảm xúc của bạn khi có cuốn sách đầu tay được xuất bản, đồng thời được phản hồi tích cực từ độc giả như vậy: khó có thể diễn tả hết sự vui mừng, có động lực để viết tiếp

- Chia sẻ về quá trình viết sách của bạn về: (trên cơ sở nhận xét ở thư đề bài)

+ Nhân vật

+ Cốt truyện, nội dung

+ Tranh ảnh minh họa

- Phản hồi lời cám ơn bạn đã tặng sách cho Adam Fuller: bạn muốn anh ấy đọc sách đầu tiên của bạn với cương vị là 1 người bạn

- Cám ơn 1 lần nữa về những nhận xét tích cực và động viên bạn để có thể xuất bản những cuốn sách hay