Time : 2020-05-26 16:58:54
Điểm: 3/10
Dear Alex DaltonnThis letter is to respond your request. I know that you want to withdraw from two courses: Financial and Management Accounting (CFM403) and Quantitative Methods in Business II (QMB 409) to reduce your study pressure. I want to announce you some information:nFirstly, You can withdraw from 2 courses on this time. But you only receive the half of reimbursement fee because this courses were take place over week.nSecondly, if you still want to withdraw courses, please see me during office hour to complete the procedure as soon as.nThat is all information for you. If you have any question, please meet me directly.nYours sincerely,nMr. Martin

Nhận xét của giáo viên :

Dear Alex Dalton,

nThis letter is to respond your request chú ý cách viết để thể hiện sự diễn đạt mục đích viết thư: I am writing to you to .... I know that you want to withdraw from two courses: Financial and Management Accounting (CFM403) and Quantitative Methods in Business II (QMB 409) to reduce your study pressure. I want to announce you some information: không nên dùng dạng liệt kê (:) trong văn viết nFirstly, You can withdraw from 2 courses on this time. But However, (không dùng bit đầu câu) you only receive the half of reimbursement fee because this courses were take took place over week.nSecondly, if you still want to withdraw courses, please see me during office hour to complete the procedure as soon as không phải ý bổ sung cho ý trước nên không dùng dạng liệt kê này.

nThat is all information for you. If you have any questions, please meet me directly.

nYours sincerely,

nMr. Martin

Bài viết của bạn giải quyết vấn đề 1 cách hợp lý (như đã chỉ ra ở trên). Bạn cần viết thư tới Alex Dalton với cương vị là Mr. Martin để phản hồi về thư đề nghị cho phép rút khỏi 2 khóa học như sau:

- Thông báo đã nhận được thư và biết thông tin về ý định rút khỏi 2 khóa học

- Phản hồi nguyên nhân của việc rút khỏi 2 khóa học: không thể học 6 khóa học cùng lúc, không thể vừa học vừa làm

- Thông cảm với mong muốn hoàn thành hết các khóa học trong học kì này, nhưng không thể quản lý được việc đó

- Phản hồi mong muốn sẽ học 2 khóa học này vào kì học sau

- Phản hồi mong muốn hoàn lại học phí của 2 khóa học này: được hoàn lại học phí hay không và giải thích nguyên nhân vì sao

- Chúc anh ấy sẽ quản lý tốt thời gian để hoàn thành khóa học