Time : 2020-05-25 22:53:55
Điểm: 4/10
Dear Alex Dalton,

I can understand your perssure. It is difficultly to anybody can manage everything in the life. However, we would like to proposal that you should consider to withdraw one instead two courses. We will wait for your reply in next week.

Managing six courses are extremely time consuming with you. we recommend that you suspend your part-time job to focus in your study. After finishing your study, you may find the better job than. According our proposal, you should consider it. Then if you still want to withdraw these courses, we will proceed in accordance with the regulations.

we are sorry to say that we cannot refund full your tuition of these courses. Because your request is after our limited time. We especially support you to haft refund this amount.

Please confirm with us your decision in next week.

Best regards,

Martin

Nhận xét của giáo viên :

Dear Alex Dalton,

I can understand your perssure dùng từ sai nghĩa. It is difficultly to anybody can manage everything in the life chú ý cấu trúc tobe + adj (difficult) for sb to do sth. However, we would like to proposal dùng động từ sau to that you should consider to withdraw dùng Ving sau consider one instead two courses. We will wait for your reply in next week.

Managing six courses are extremely time consuming with you chia động từ theo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít và chú ý làm rõ ý. we recommend that you suspend your part-time job to focus in on your study. After finishing your study, you may find the better job than không có tiêu chí so sánh. According to our proposal, you should consider it. Then if you still want to withdraw these courses, we will proceed in accordance with the regulations.

we are sorry to say that we cannot refund full your tuition of these courses. Because your request is after our limited time mới có mệnh đề chỉ nguyên nhân, chưa có kết quả. We especially support you to haft refund this amount.

Please confirm with us your decision in next week.

Best regards,

Martin

Hướng giải quyết vấn đề của bạn chưa được thuyết phục lắm khi bạn khuyên Alex Dalton nên rút bớt 1 khóa học thay vì 2. Thay vì khuyên anh ấy nên từ bỏ việc làm thêm để tập trung học thì bạn nên chia sẻ với khó khăn cũng như nguyên nhân tại sao anh ấy lại phải rút khóa học đó. Hơn nữa, có nhiều lỗi về dùng từ, dùng ngữ pháp trong bài viết của bạn. Bạn hãy cố gắng hơn nhé.