Time : 2020-03-26 17:07:18
Điểm: 10/10
She is bathing her dog.

Nhận xét của giáo viên :

She is bathing her dog.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)