Time : 2020-03-26 17:06:26
Điểm: 10/10
The girl is bathing her dog.

Nhận xét của giáo viên :

The girl is bathing her dog.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)