Time : 2020-03-26 17:04:12
Điểm: 10/10
The little girl is bathing her dog.

Nhận xét của giáo viên :

The little girl is bathing her dog.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)