Time : 2020-03-19 17:10:20
Điểm: 10/10
The children are doing aerobics.

Nhận xét của giáo viên :

The children are doing aerobics.

Good job! Tiếp tục phát huy em nhé :)